3η επανάληψη της πρόσκλησης για συμμετοχή στην πράξη «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» (MIS 5030505) λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού ωφελουμένων

/ / Ενδιαφέρουν

3η επανάληψη της πρόσκλησης για συμμετοχή στην πράξη «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» (MIS 5030505) λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού ωφελουμένων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κενές θέσεις αφορούν αποκλειστικά το πρόγραμμα κατάρτισης με αντικείμενο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ»