(2020-2024) Μ.Ε. Ανταγωνιστικότητας Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας

Η Μόνιμη Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας - Επιχειρηματικότητας - Καινοτομίας συγκροτήθηκε στις 29/4/2020 (Αρ. Αποφ. ΔΕ. Α2/Σ7/29.4.2020).

ΜΕΛΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ
H σύνθεση της Μόνιμης Επιτροπής, είναι η εξής:

1 ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΗΜ
2 ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΧΑ
3 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΜ
4 ΚΑΛΑΜΑΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΗΜ
5 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜ
6 ΚΟΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ
7 ΜΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΜ
8 ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΗΜ
9 ΜΠΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΜ
10 ΜΠΟΝΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ
11 ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΜ
12 ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΜ
13 ΣΙΑΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΗΜ
14 ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΑΤΜ
15 ΤΖΙΩΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΔ
16 ΤΟΚΑ ΕΡΗ(ΑΓΟΡΑΣΤΗ) ΜΜ
17 ΤΟΥΣΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΜ
18 ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΜ
19 ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΜ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
20 ΤΥΡΙΛΟΥ ΟΛΓΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΧΜ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ.Ε. : ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (ΠΜ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ : ΣΤΟΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΕΡΜΙΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
Η Μόνιμη Επιτροπή συνεδρίασε από τη σύσταση της,

Το 2020 στις ημερομηνίες: 09/06/2020(τηλεδιάσκεψη)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ 2020-2024

Στο πλαίσιο της περιόδου 2020-2024 η ΜΕ Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας -Καινοτομίας καλείται να συνεχίσει το έργο της προηγούμενης Μ.Ε τη διετία 2017-2019 το οποίο έτυχε καθολικής αναγνώρισης από τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ συνεχίζοντας την πολιτική του «σκέψου διαφορετικά-πράξε επιχειρηματικά» με ακόμη πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές ενέργειες με βάση τα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί καθώς και την υγειονομική κρίση η οποία θα επηρεάσει σε ένα βαθμό τις όποιες διαδικασίες λειτουργίας αλλά και δραστηριότητες της Μ.Ε. για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Το κείμενο προγραμματισμού δεν επεκτείνεται σε λεπτομερείς αναλύσεις και χρονοδιαγράμματα. Κύριος λόγος είναι ότι η τετραετής διάρκεια της Μ.Ε. αποτελεί αφενός μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου από τώρα να παρατεθεί το σύνολο των δράσεων και ενεργειών που θα υλοποιηθούν.
Παρατίθενται ο βασικός κορμός των κατευθύνσεων-αξόνων στις οποίες θα κινηθεί η ΜΕ οι οποίες θα εξειδικεύονται ανάλογα με τις εξελίξεις, την επικαιρότητα και τον προγραμματισμό του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

1. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Κεντρικός στόχος του προγράμματος δράσης της Μόνιμης Επιτροπής (ΜΕ) Ανταγωνιστικότητας-Καινοτομίας – Επιχειρηματικότητας στην περίοδο 2020-2024, αποτελεί η προώθηση και ενσωμάτωση της επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής σκέψης ως απαραίτητο συστατικό της επιστημονικής και επαγγελματικής εξέλιξης των Μηχανικών και της ανάπτυξης σύγχρονων δεξιοτήτων τους για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους στο νέο εργασιακό περιβάλλον με ανάδειξη και υποστήριξη καλών πρακτικών του επιχειρείν από αυτούς με τη βοήθεια του ΤΕΕ/ΤΚΜ μέσω ανάληψης συγκεκριμένων πρωτοβουλιών.

2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ
Λαμβάνοντας υπόψη τον κεντρικό προγραμματισμό της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ η ΜΕ στην περίοδο 2020-2024 η ΜΕ καλείται να διαμορφώσει, αναπτύξει και να υλοποιήσει ένα πλέγμα ενεργειών και δράσεων που θα κινείται στους κάτωθι άξονες :

 1. Σύνδεση εκπαίδευσης-επιχειρηματικότητας-ανάληψη επιχειρηματικής δράσης-αγοράς εργασίας των υποψήφιων μηχανικών σε συνεργασία του ΤΕΕ/ΤΚΜ με το ΑΠΘ και Φορείς Επιχειρηματικότητας για τον εμπλουτισμό των γνώσεων τους και την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος τους στο σύγχρονο επιχειρείν και στην αγορά εργασίας και αφετέρου να αναπτυχθεί η επαφή και ζύμωση τους με το ΤΕΕ/ΤΚΜ ως μελλοντικά μέλη του.
 2. Σύνδεση των Μηχανικών με την επιχειρηματικότητα και το επιχειρηματικό γίγνεσθαι που συνδέεται άμεσα με την επαγγελματική τους εξέλιξη και με στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικής σκέψης, την ανάληψης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και τη διευκόλυνσή τους στο επιχειρείν στο πλαίσιο των δράσεων της ΜΕ και μέσω :
  - διερεύνησης της στάσης τους για την ενασχόλησή τους με το επιχειρείν και την ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας στον τρόπο σκέψης και δράσης τους καθώς και των απαραίτητων δεξιοτήτων που θα πρέπει να διαθέτουν μέσω ενεργειών συνεχούς κατάρτισης και εκπαίδευσης
  - ενημέρωσης και υποστήριξή τους για θέματα νομοθεσίας, επιχειρηματικού περιβάλλοντος, χρηματοδοτικών και χρηματοοικονομικά εργαλείων ενίσχυσης υπό σύσταση αλλά και υφιστάμενων επιχειρήσεων από Μηχανικούς, νέων τάσεων σε θέματα έρευνας, καινοτομίας, νέων τεχνολογιών στον κλάδο δραστηριότητάς τους καθώς και της επαφής τους με επιχειρήσεις και δομές στήριξης επιχειρηματικότητας
  - ανάδειξης καλών πρακτικών επιχειρήσεων που διοικούνται ή ανήκουν σε Μηχανικούς
  - δημιουργίας επιχειρηματικών εργαλείων υποστήριξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας
 3. Συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων σε θέματα ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο επάγγελμα του μηχανικού και τις προοπτικές του, προκειμένου να υπάρξει η αναγκαία ανάληψη πρωτοβουλιών για την προσαρμοστικότητα των μηχανικών μελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ στα νέα δεδομένα.
 4. Συνεργασία και δικτύωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ με φορείς της επιχειρηματικής κοινότητας της Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάληψη κοινών δράσεων, την προώθηση των θέσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ, τη συμμετοχή σε δομές στήριξης της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας επ’ ωφελεία των μηχανικών.
 5. Παρεμβάσεις και διαμόρφωση προτάσεων σε όλα τα ζητήματα του επιχειρείν που αφορούν στους Μηχανικούς (π.χ. θεσμικό πλαίσιο, νομοσχέδια, αδειοδότηση, προγράμματα, πλαίσιο για επενδύσεις, κ.λ.π.).
 6. Προβολή του έργου της ΜΕ με όλα τα διαθέσιμα μέσα και τεχνικές (αρθρογραφία, δελτία τύπου, συνεντεύξεις, αξιοποίηση Νewsletter ΤΕΕ, εκδηλώσεις, σεμινάρια, κ.λ.π.) η οποία θα συμβάλλει στη γενικότερη εξωστρέφεια του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι ενέργειες που θα υλοποιήσει η ΜΕ στην τετραετή θητεία της 2020-2024 θα έχουν τόσο οριζόντιο όσο και εξειδικευμένο χαρακτήρα. Θα επιδιωχθεί να εφαρμοσθεί ένα μείγμα δράσεων μόνιμου και μη μόνιμου χαρακτήρα ανάλογα με την επικαιρότητα προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα πεδία δράσης.
Ενδεικτικές ενέργειες που προγραμματίζονται στην κατεύθυνση αυτή και η ΜΕ θα επιδιώξει να τις πραγματοποιήσει (για κάθε μία εξ’ αυτών η ΜΕ θα ξεκινήσει την διαμόρφωση αναλυτικής εισήγησης προς έγκριση) θα αποτελέσουν :

 • Η συνέχεια από την περίοδο 2018-2019 της διεξαγωγής ετήσιας έρευνας διερεύνησης επιχειρηματικής προοπτικής νέων μηχανικών με τον αναγκαίο εμπλουτισμό της.
  Η εν λόγω έρευνα θα πραγματοποιείται στη διάρκεια των εξετάσεων άσκησης επαγγέλματος και τα αποτελέσματά της παρουσιάζεται σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανώνεται για το σκοπό αυτό.
  Επιπρόσθετα η ΜΕ θα επιδιώξει από την αρχή της θητείας της η εν λόγω έρευνα να αποτελέσει μόνιμη δράση στον εκάστοτε προγραμματισμό του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
 • Διοργάνωση Εβδομάδας επιχειρηματικότητας στο Πολυτεχνείο με τη συνεργασία ΤΕΕ/ΤΚΜ, ΑΠΘ.
 • Σύμφωνο συνεργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ-ΑΠΘ για θέματα επιχειρηματικότητας Μηχανικών (π.χ. διοργάνωση διαγωνισμού, ομιλίες, διοργάνωση μαθημάτων, κ.λ.π.)
 • Business Stories – Ειδικές εκδηλώσεις παρουσίασης Μηχανικών που επιχειρούν και είναι άκρως πετυχημένοι στο χώρο τους. Έμφαση σε νέα εγχειρήματα.
 • Διοργάνωση Ημέρας καριέρας Μηχανικού σε συνεργασία με την ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.
 • Διοργάνωση Mόνιμου Κύκλου Επιχειρηματικών Σεμιναρίων σε συνεργασία με φορείς της πόλης (π.χ. Venture Garden, ΑΖΚ, …). δύο φορές το χρόνο. Επιλογή από 6-8 σεμινάρια σε διάστημα 2 μηνών π.χ. (25/10-30/11) και (10/5-30/6). Τα σεμινάρια με πληρωμή.
  (Επισήμανση : Στη διάρκεια της θητείας της η ΜΕ θα διοργανώνει και μεμονωμένα σεμινάρια μικρής διάρκειας μονοθεματικά)
 • Συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΚΜ ως εταίρος στο ΟΚ ΤΗΕSS!
 • Ενεργοποίηση συμμετοχής ΤΕΕ/ΤΚΜ στην ΑΖΚ
 • Δημιουργία βάσης για ανάδειξη επιχειρηματικότητας μηχανικών μέσω εκδηλώσεων ΤΕΕ/ Δημιουργία μητρώου επιχειρηματικότητας μηχανικών, εισηγητών σε θέματα επιχειρηματικότητας για σεμινάρια.
 • Διερεύνηση με σκοπό τη δικτύωση με φορείς και επιτροπές επιχειρηματικότητας σε διεθνές επίπεδο
 • Ανάδειξη και προώθηση σύγχρονων μορφών επιχειρηματικότητας καθώς και επιχειρηματικών εργαλείων άσκησης Management (π.χ. γαλάζια επιχειρηματικότητα, Πράσινη Ανάπτυξη, ψηφιακή επιχειρηματικότητα, επιχειρηματικότητα τεχνητής νοημοσύνης, gamification, μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας, τετραπλός έλικας, risk management) κ.λ.π. μέσω εκδηλώσεων και σεμιναρίων.
 • Εκδηλώσεις για κάθε προκήρυξη ΕΣΠΑ, προγραμμάτων ΕΕ που απευθύνονται σε μηχανικούς
 • Υποστήριξη start up επιχειρήσεων από Μηχανικούς σε συνεργασία με δομές επιχειρηματικότητας. Συμμετοχή σε επιτροπές αξιολόγησης, εκθέσεις, συνέδρια, demo day, κ.λ.π.
 • Συνεδριάσεις σε χώρους επιχειρηματικής ανάπτυξης
 • Συναντήσεις με επιχειρηματικούς φορείς και εκπροσώπους τους για την ενημέρωση της ΜΕ και την ανταλλαγή απόψεων.
 • Διοργάνωση επισκέψεων μηχανικών σε επιχειρήσεις σε συνεργασία με επιχειρηματικούς φορείς.
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων με φορείς σε κοινά ζητήματα (π.χ. ΣΒΕ : Βιομηχανία-4η Βιομηχανική Επανάσταση-Μηχανικός, ΣΕΒΕ : Εξωστρέφεια και Μηχανικοί/Παρουσίαση αγορών με επιχειρηματικό ενδιαφέρον).
 • Ενεργοποίηση I4Grow σε συνεργασία με το ΟΚ ΤΗΕSS και την ΑΖΚ.
 • Υποστήριξη και φιλοξενία εκδηλώσεων σε θέματα νέων τεχνολογιών σε συνεργασία με οργανώσεις-φορείς
 • Διατύπωση γνώμης σε νομοσχέδια/Έκδοση ανακοινώσεων για θέματα επικαιρότητας.
 • Συνεργασία με Μ.Ε. ΤΕΕ/ΤΚΜ για κοινές δράσεις και εκδηλώσεις.
 • Καθιέρωση βραβείων μηχανικών –εταιρειών από μηχανικούς για επιχειρηματικές δραστηριότητες κατ’ αντιστοιχία με τα βραβεία Αξίας του ΣΒΕ.
 • Διαμόρφωση σελίδας της ΜΕ εντός της ιστοσελίδας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την προβολή του έργου της.
TOP