Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα επιλογής επιτυχόντων και απορριφθέντων ωφελουμένων για τo έργο «Συμβουλευτική, Κατάρτιση , Πιστοποίηση της πράξης με ΟΠΣ MIS 5033816»

Eχει αναρτηθεί ο προσωρινός πίνακας επιλογής επιτυχόντων και απορριφθέντων υποψήφιων ωφελουμένων, του προγράμματος με κωδικό MIS5033816, στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων  εντός αποκλειστικής προθεσμίας, από Τετάρτη 06/10/2021 και μέχρι τη Τρίτη 12/10/21 και ώρα 15.00, εγγράφως  (ΤΕΕ/ΤΚΜ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, T.K. 54643, Θεσσαλονίκη, Υπόψη: Επιτροπής Ενστάσεων του έργου «Συμβουλευτική, Κατάρτιση , Πιστοποίηση της πράξης με ΟΠΣ MIS 5033816») ή ηλεκτρονικά στο ΤΕΕ/ΤΚΜ (tee_thess@tee.gr ). Προθεσμία υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου και ώρα 14:00. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε στην πρόσκληση.

TOP