ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Το Τμήμα Βιβλιοθήκης και Πληροφόρησης του ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει ως αντικείμενο την συλλογή και επεξεργασία πληροφοριακού υλικού κάθε μορφής στους τομείς δραστηριότητας του ΤΕΕ, με στόχο την παροχή των σχετικών πληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόμενο. Προϊστάμενη του Τμήματος είναι η Σβετλάνα Παπαθεοδώρου, Βιβλιοθηκονόμος, Βιβλιογράφος Ανώτατης Σχολής.

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται:

Η ανάπτυξη και καλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης

 • Εξυπηρέτηση αναγνωστών
 • Εμπλουτισμός της συλλογής της Β/θ
 • Επεξεργασία και καταχώρηση νέου υλικού στον συλλογικό κατάλογο των Β/θ του ΤΕΕ
 • Τεκμηρίωση επιστημονικού έργου του ΤΕΕ
 • Καταχώρηση του επιστημονικού έργου του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε ηλεκτρονική μορφή στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ
 • Τήρηση αρχείου επιστημονικού έργου του ΤΕΕ/ΤΚΜ
 • Συνεργασία με την Κεντρική και τις Περιφερειακές Β/θ του ΤΕΕ
 • Εξασφάλιση πρόσβασης σε συνδρομητικές ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων
 • Παραγγελία άρθρων περιοδικών μέσω του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Διαχείριση ιστοσελίδας ΤΕΕ/ΤΚΜ

 • Συντήρηση και καθημερινή ενημέρωση του δικτυακού τόπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ
 • Ανάπτυξη και εμπλουτισμός των ιστοσελίδων του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Εξυπηρέτηση συνδρομητών ΤΠ/ΤΕΕ

 • Γραμματειακή υποστήριξη συνδρομητών και εγγραφή νέων μελών
 • Μερική τεχνική υποστήριξη σε συνεργασία με το αντίστοιχο Τμήμα της ΤΠ/ΤΕΕ.
TOP