ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το αντικείμενο του Τμήματος, όπως ορίζεται από τον Οργανισμό του Τ.Ε.Ε. (Π.Δ. 295/2002 άρθρο 2, παρ. 2), είναι η γραμματειακή εξυπηρέτηση των Οργάνων Διοίκησης του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ, δηλαδή:

Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος είναι η Χρύσα Λασκαρίδου, ΧΜ.

Οι υποχρεώσεις και αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι εξής:

 • Συγκέντρωση και ομαδοποίηση των προς συζήτηση θεμάτων για τη ΔΕ και την Αντιπροσωπεία
 • Διανομή των αποφάσεων στα αρμόδια Τμήματα
 • Ενημέρωση και υποστήριξη των Οργάνων Διοίκησης για την τήρηση των διαδικασιών σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ.
 • Υποστήριξη των δημοσίων σχέσεων και της επικοινωνιακής πολιτικής των Οργάνων Διοίκησης
 • Επιμέλεια και διακίνηση της σχετική αλληλογραφία
 • Διαρκής και πλήρης ενημέρωση των μελών της ΔΕ και του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας
 • Εξασφάλιση καλών συνθηκών για τη συνεδρίαση των Οργάνων, επιμελείται τους χώρους και τον αναγκαίο εξοπλισμό

Το Τμήμα οργανώνει και τηρεί τα παρακάτω αρχεία

 • Συμβατικά και ηλεκτρονικά αρχεία ημερησίων διατάξεων, εισηγήσεων των τμημάτων και των μελών της Δ.Ε. οι οποίες χρήζουν απόφασης, πρακτικών της Διοικούσας Επιτροπής και της Αντιπροσωπείας καθώς και αρχεία με τις αποφάσεις κωδικοποιημένες ανά τμήμα.
 • Ηλεκτρονικά και φωνητικά αρχεία των συνεδριάσεων της Δ.Ε
 • Αλληλογραφία των Οργάνων Διοίκησης
 • Δελτία Τύπου, εισηγήσεις και ομιλίες του Προέδρου, των μελών της ΔΕ και του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας.
 • Αποδελτίωση Τύπου
 • Κωδικοποίηση των Ομάδων Εργασίας ανά Τμήμα, ΝΕ, ΜΕ, με συνοπτικά στοιχεία (θέμα, μέλη, αποφάσεις ανάθεσης και παραλαβής).
 • Εκπροσωπήσεις των Νομαρχιακών Επιτροπών, σε συμβούλια, επιτροπές και οργανισμούς.
 • Διοργανώσεις και συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων του Τμήματος, συναντήσεις και συμμετοχές σε εκδηλώσεις τρίτων.
TOP