Αγγελίες

Αποστολή αγγελιών στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουtee_thess@tee.gr
Η ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤOY TEE/TKM ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΕΙ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Η ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ.

(16/09/2022) Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός από Γραφείο στην Καλαμαριά με αντικείμενο μελέτες και επιβλέψεις ιδιωτικών έργων, Στατικά, τακτοποιήσεις κλπ. Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση Autocad και MSoffice, και επιθυμητή η γνώση λογισμικού τρισδιάστατης σχεδίασης ή Στατικού προγράμματος (ανάλογα την ειδικότητα) και η ύπαρξη μικρής εμπειρίας. Θα εκτιμηθούν (χωρίς να είναι προαπαιτούμενα) η ύπαρξη αυτοκινήτου / κάρτας ΟΑΕΔ. Αποστολή βιογραφικών στο: sarikasengineers@yahoo.gr

(15/09/2022) Αγρονόμος Τοπογράφος ή Πολιτικός Μηχανικός με τουλάχιστον 6ετή εμπειρία στην εκπόνηση καθώς και παρακολούθηση και διεκπεραίωση δημοσίων συμβάσεων υδραυλικών μελετών. Απαραίτητη η άριστη γνώση AUTOCAD, επιθυμητή η γνώση αγγλικών. Έδρα Θεσσαλονίκη. Αποστολή βιογραφικών στο: infoineng@gmail.com

(14/09/2022) Τοπογράφος Μηχανικός με τουλάχιστον διετή εμπειρία σε υπαίθριες αποτυπώσεις, με καλή γνώση χειρισμού γεωδαιτικών σταθμών και GPS, για στελέχωση τεχνικού γραφείου στην Πυλαία. Αποστολή βιογραφικού στο: info@lgkthess.com

(13/09/2022) Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας (νέος) για συνεργασία με Τεχνικό Γραφείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αντικείμενο η έκδοση οικοδομικών αδειών ιδιωτικών έργων, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων - ηλ. ταυτότητα, πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, εργασίες γραφείου. Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση και ευχέρεια στη χρήση Archicad, Autocad και MS office. Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα : η ύπαρξη εμπειρίας στα αντικείμενα δραστηριότητας μηχανικού και το ενδιαφέρον για το αντικείμενο, γνώση ΝΟΚ και νομοθεσίας, η ύπαρξη αυτοκινήτου. Πληροφορίες - βιογραφικά : skg_engineer@outlook.com

(13/09/2022) Αρχιτέκτονας Μηχανικός για πλήρη απασχόληση με αντικείμενο την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών , μελετών εφαρμογής και κατασκευαστικών σχεδίων. Επιθυμητά προσόντα: συνθετική ικανότητα, γνώση των σχεδιαστικών προγραμμάτων Revit, Autocad , Sketch up,  photoshop,  γνώση ΝΟΚ. Επιπλέον προσόν η εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες και η κατοχή μεταφορικού μέσου. Βιογραφικά στο info@pkjustarchitects.com

(13/09/2022) Πολιτικό Μηχανικό πλήρους απασχόλησης για Σύμβουλο Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας. Απαραίτητα προσόντα: - Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού - Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C1) - Γνώση δεύτερης γλώσσας - Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, Microsoft Οffice - 2-3 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση. Αποστολή βιογραφικών email: career@mforsafety.com

(13/09/2022) Μηχανολόγο Μηχανικό πλήρους απασχόλησης για Σύμβουλο Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας. Απαραίτητα προσόντα: - Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού - Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C1) - Γνώση δεύτερης γλώσσας - Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, Microsoft Οffice - 2-3 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση. Αποστολή βιογραφικών email: career@mforsafety.com

(13/09/2022) Μηχανικός, από κατασκευαστική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με εμπειρία σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς (ΕΣΗΔΗΣ) Δημοσίων Έργων και Υπηρεσιών. Αρμοδιότητες: Προετοιμασία φακέλων συμμετοχής σε διαγωνισμούς (συγκέντρωση δικαιολογητικών, νομιμοποιητικών εγγράφων, κλπ), Παρακολούθηση της ισχύουσας Νομοθεσίας, Χειρισμός πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ (δημόσια έργα και υπηρεσίες), Σύνταξη λογαριασμών, ΠΚΤΜΝΕ, ΑΠΕ, χρονοδιαγραμμάτων, ΠΠΕ-ΣΑΥ-ΦΑΥ, αλληλογραφία κτλ. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@atractos.gr

(07/09/2022) Πολίτικος Μηχανικός , κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ-ΑΕΙ, με 2ετή εργοταξιακη εμπειρία, από κατασκευαστική εταιρεία στην Αθήνα για επίβλεψη εργοταξίων, με γνώση AutoCAD, MS Office, Outlook, δίπλωμα οδήγησης, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικά στο info@worth-constructions.gr

(07/09/2022) Πολίτικος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ –ΑΕΙ, με 2ετή εμπειρία σε τμήμα προσφορών-προμηθειών, από κατασκευαστική εταιρεία στην Αθήνα, σύνταξη προσφορών για διαγωνισμούς ιδιωτικού τομέα και δημόσιου, γνώση MS Office, αγγλική γλώσσα, τήρηση προθεσμιών, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικά στο info@worth-constructions.gr

(07/09/2022) Project Manager (κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού) από κατασκευαστική εταιρεία στο Μαρούσι, με εμπειρία στην διοργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση ιδιωτικών και δημόσιων έργων. Βιογραφικά στο info@worth-constructions.gr

(06/09/2022) Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος με τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε υδραυλικές μελέτες. Η θέση αφορά εξαρτημένη εργασία πλήρους απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αποστολή βιογραφικών στο info@sd-eco.gr

(06/09/2022) Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος με τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε χημικοτεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες. Η θέση αφορά εξαρτημένη
εργασία μερικής απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αποστολή βιογραφικών στο info@sd-eco.gr

(05/09/2022) Πολιτικός Μηχανικός από Tεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ.: 2310 254437,Στείλτε Βιογραφικό: email: tech.grafeio@gmail.com

(05/09/2022) Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός από Τεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ.: 2310 254437, Στείλτε Βιογραφικό: email: tech.grafeio@gmail.com

(05/09/2022) Αρχιτέκτων Μηχανικός από Τεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ.: 2310 254437, Στείλτε Βιογραφικό: email: tech.grafeio@gmail.com

(05/09/2022) Χημικός Μηχανικός από Τεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ.: 2310 254437, Στείλτε Βιογραφικό: email: tech.grafeio@gmail.com

(31/08/2022) Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για μόνιμη απασχόληση στη Θεσσαλονίκη από το Γραφείο Μελετών Β. Κωνσταντινίδης και Συνεργάτες. Τυχόν προϋπηρεσία και εμπειρία σε μελέτες θα συνεκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών: basil@konstantinides.gr

(30/08/2022) Εργοταξιάρχης Μηχανικός από ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία με έδρα την Αθήνα για τα έργα στα νησιά των Κυκλάδων. Απαραίτητα προσόντα κατασκευαστική αντίληψη και προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών. Άμεση πρόσληψη, ικανοποιητικός μισθός και μπόνους άρτιας εκτέλεσης. Βιογραφικά στο chatzigianni@egeiro.gr

(29/08/2022) Πολιτικός ή Αρχιτέκτονας Μηχάνικος, με 2ετη τουλαχιστον εργοταξιακη εμπειρια οικοδομικων εργων, με εδρα Θεσσαλονικη. Απαραιτητη η κατοχη διπλωματος οδηγησης, η γνωση σερβικης-βουλγαρικης γλωσσας και η δυνατοτητα συντομων ταξιδιων σε Σερβια και Βουλγαρια. Αποστολη βιογραφικων: lemanata93@gmail.com

(25/08/2022) Μηχανικός Κατασκευής για πλήρη απασχόληση σε μεγάλο Ελληνικό Κατασκευαστικό Όμιλο με ηγετική θέση στην εγχώρια και διεθνή αγορά, για τη στελέχωση μεγάλων τεχνικών έργων στην Ελλάδα. Απαραίτητα προσόντα: 5+ έτη εργοταξιακής εμπειρίας στην κατασκευή μεγαλων έργων υποδομής ή ενέργειας, πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ. Αποστολή βιογραφικών στο cv@collegelink.gr

(24/08/2022) Πολιτικός Μηχανικός για το υποέργο «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη των ταφικών τύμβων (Τ Ι και Τ ΙΙ) της Τ.Κ. Τούμπας του Δήμου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς» της πράξης με MIS 506027

(17/08/2022) Αρχιτέκτονας, πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας με άριστη γνώση Autocad 2D/3D, από επώνυμο γραφείο που δραστηριοποιείται στον χώρο της μελέτης/κατασκευής premium ιδιωτικών έργων. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση πολεοδομικής νομοθεσίας, καθώς και η επάρκεια σε 3DS Max/ VRay. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 6203668. Αποστολή βιογραφικών στο info@tconstructions.gr

(17/08/2022) Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός (νέος) από τεχνική εταιρεία με έδρα τις Σέρρες ως βοηθός εργοταξιάρχη σε οικοδομικό έργο στην περιοχή του Ν.Σερρών. Απαραίτητα προσόντα: Δίπλωμα οδήγησης / Δυνατότητα έκδοσης κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ. Προαιρετικά προσόντα: Εμπειρία σε οικοδομικά έργα, Γνώση ΝΟΚ. Αποστολή βιογραφικών στο kon.geo.ee@gmail.com

(17/08/2022) Πτυχιούχος Μηχανικός Π.Ε. ή Τ.Ε. από Τεχνική Εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα Προσόντα: 2ετή εμπειρία σε τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, γνώση διδιάστατων σχεδιαστικών προγραμμάτων, δίπλωμα οδήγησης B' κατηγορίας. Επιθυμητές ειδικότητες: Τοπογράφος Μηχανικός, Πολιτικός Μηχανικός. Αποστολή βιογραφικού στο email nickfar8@hotmail.com υπόψη κ. Νικόλαου Φαρδέλλα

(15/09/2022) Αρχιτέκτονας Μηχανικός με αντικείμενο: Αρχιτεκτονικές μελέτες – Η/Μ μελέτες – μελέτη ενεργειακής απόδοσης ΚΕΝΑΚ – ενεργειακά πιστοποιητικά (ΠΕΑ) - Άδειες - άδειες Μικρής κλίμακας - τακτοποιήσεις αυθαίρετων – Ταυτότητες κτιρίων - 3d φωτορεαλιστικα. (Universita di camerino, Italia). Τηλ.6 942417550, 2108022191 email: Christos.giannoulopoulos@gmail.com

(15/09/2022) Εξωτερικός συνεργάτης με Τεχνικό Γραφείο για Αρχιτεκτονικές Μελέτες (Archicad-Autocad) και Στατικές Μελέτες (Statics-Metalcad, 3DR Strad, Holobim Stereostatica). Mε εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, ηλεκτρονικές ταυτότητες, πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6975504446 (Βασίλης)

(09/09/2022) Αρχιτέκτων Μηχανικός, κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΚ Γ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ζητάει Συνεργασία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310402960 και 6977587578

(05/09/2022) Συνεργασία  σε  Τεχνικό Γραφείο για  Μελέτη ή Κατασκευή σε  Έργα που αφορούν επισκευή - βελτίωση οπλισμένου σκυροδέματος. Ειδικότερα για: 1.Παράταση της Ζωής του με χημικές και ηλεκτροχημικές επεμβάσεις, 2. Ενίσχυση  της φέρουσας ικανότητας με διάφορους τρόπους. Παράμετροι κάθε περίπτωσης: απόλυτη αναγκαιότητα, περιορισμένη δυνατότητα χρηματοδότησης, ώστε ‘’να πιάσουν τόπο τα λεφτά’’, κλπ. κλπ. Επικοινωνία: tino@tee.gr

(17/08/2022) Τοπογραφικό συνεργείο αναλαμβάνει αποτυπώσεις, οριοθετήσεις, εμβαδομετρήσεις, σύνταξη τοπογραφικών σχεδίων (Περιοχή Ν. Αιτωλ/νίας). Τηλ. 6906626843 - e-mail: nontas_siapatis@yahoo.gr

TOP