Εκλογές ΤΕΕ
Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου του έργου “ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ” (MIS 5030505) Περίληψη Διακήρυξης  

Newsletter Τεύχος 203

Newsletter Τεύχος 202