Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου του έργου “ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ” (MIS 5030505) Περίληψη Διακήρυξης