Η έρευνα απευθύνεται σε γονείς μαθητών (από Α’ Δημοτικού έως Γ’ Λυκείου) Δημοσίων Σχολείων της Θεσσαλονίκης. Στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής (τμήμα Πολιτικών μηχανικών , Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) με θέμα τη σχολική μεταφορά, εκπονείται η παρακάτω έρευνα ερωτηματολογίου με σκοπό τον εντοπισμό των προβλημάτων που καθημερινά αντιμετωπίζουν οι γονείς για τη μετακίνηση των παιδιών τους από
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ” ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ