Ομάδες Εργασίας

Πρώτη ημέρα Τριημέρου: Δευτέρα 27 Μαϊου 2013
→ Μέρος 1ο
→ Μέρος 2ο
→ Μέρος 3ο


Δεύτερη ημέρα Τριημέρου: Τρίτη 28 Μαϊου 2013
→ Μέρος 1ο
→ Μέρος 2ο
→ Μέρος 3ο

 • Κεφάλαιο Ι
 • Πρόλογος
 • Εισαγωγή: Μετανάστες στην Ελλάδα
 • Κεφάλαιο ΙΙ
 • Θεσμικό πλαίσιο για την μετανάστευση και παλιννόστηση: δίκαιο, εκπαίδευση, λατρευτικές πρακτικές
 • Κεφάλαιο ΙΙΙ
 • Μετανάστες στην Θεσσαλονίκη: το προφίλ, η δομή την οικογένειας, η εκπαίδευση των παιδιών τους, οι προθέσεις τους, η απασχόληση και οι συνθήκες διαβίωσης τους
 • Κεφάλαιο ΙV
 • Δημογραφικά στοιχεία για τους μετανάστες και τους παλινοστούντες ομογενείς στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης
 • Επίλογος
 • Κεφάλαιο V
 • Νέες πολιτείες Ι: Νικόπολη
 • Νέες πολιτείες Ι: Εθξεινούπολη
 • Νέες πολιτείες Ι: Λαχανόκηποι Μενεμένης
 • Κεφάλαιο VΙ
 • Εισαγωγή: Τόποι συνεύρεσης μεταναστών, Αναδυόμενοι δημόσιοι χώροι
 • Μακρο - Κλίμακα: Τόποι συνεύρεσης μεταναστών στο δήμο Θεσσαλονίκης
 • Μακρο - Κλίμακα: Εμβάθυνση σε δυο περιπτώσεις μελέτης
 • Παράρτημα 1: Χαρτογράφηση στο πεδίο έρευνας
 • Παράρτημα 2: Συνομιλία με μετανάστες στο πεδίο έρευνας
 • Οι πιά

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

TOP