Search
Close this search box.

Επιστολή του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την προδημοσίευση Οδηγού του “Εξοικονομώ-Αυτόνομώ”

Επιστολή του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την προδημοσίευση Οδηγού του “Εξοικονομώ-Αυτόνομώ”

Σειρά σχολίων και προτάσεων επί της προδημοσίευσης του Οδηγού για το πρόγραμμα”Εξοικονομώ-Αυτονομώ” περιλαμβάνονται σε επιστολή του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς  Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Η επιστολή εστάλη μετά από σχετική εισήγηση της ΜΕ Ενέργειας, η οποία συνέλεξε πληθώρα ερωτημάτων και παρατηρήσεων από μηχανικούς.

Τα θέματα που θίγονται συνοψίζονται στα εξής:

  • Αναφορικά με την διαδικασία καταχώρησης των αιτήσεων, θεωρούμε αναγκαίο να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να καταχωρήσουν την αίτηση ακόμα και εάν δεν προλάβουν να δεσμεύσουν προϋπολογισμό. Οι πόροι που θα αποδεσμευθούν από την μη υλοποίηση προτάσεων ή οι πόροι που δεν θα εκταμιευθούν λόγω μειωμένου αντικειμένου παρεμβάσεων θα αποτελέσει δεξαμενή πόρων προς κάλυψη αυτών των αιτήσεων. Επιπροσθέτως όσες αιτήσεις δεν μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν θα μπορέσουν να αποτελέσουν τις επόμενες για τον νέο κύκλο αιτήσεων του 2021.
  •  Λόγω της αύξησης των ποσοστών της επιχορήγησης και επειδή η τραπεζική προκαταβολή παραμένει στα ίδια επίπεδα του 70% στην περίπτωση του τραπεζικού δανεισμού, εκτιμούμε ότι θα υπάρξει δυσλειτουργία ρευστότητας στην υλοποίηση των έργων από την πλευρά των Αναδόχων. Προτείνουμε να ανέλθει η τραπεζική προκαταβολή στο 100% του τραπεζικού δανεισμού ή εναλλακτικά να δοθεί δυνατότητα εκταμίευσης του 50% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, στα πρότυπα αντίστοιχων έργων του ΕΣΠΑ.
  •  Η καθορισθείσα αμοιβή για την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας των 250 ευρώ θεωρούμε ότι είναι μικρή και δεν ανταποκρίνεται στο έργο που πρέπει να επιτελέσει ο μηχανικός που θα την αναλάβει. Ένα ποσό της τάξεως των 500 ευρώ θεωρούμε ως το ελάχιστο το οποίο πρέπει να δοθεί.
  •  Η απαίτηση έκδοσης του Β’ ΠΕΑ από ένα διαφορετικό Ενεργειακό Επιθεωρητή σε σχέση με το Α’ ΠΕΑ, δημιουργεί ένα έντονο αίσθημα υποτίμησης του επιστημονικού έργου των συναδέλφων ενεργειακών επιθεωρητών το οποίο παρακαλούμε να εξαλειφθεί. Αποτελεί μια συνθήκη η οποία δεν προβλέπεται από τον ΚΕΝΑΚ ούτε από την υφιστάμενη ισχύουσα νομοθεσία.
  •  Η υποχρεωτική αναβάθμιση των 3 κατηγοριών σε αντιδιαστολή με την ποσοστιαία εξοικονόμηση ενέργειας ως προς το κτίριο αναφοράς, αποκλείει πληθώρα διαμερισμάτων στα οποία είναι αδύνατο να υλοποιηθούν πολλές παρεμβάσεις. Ταυτόχρονα αποκλείει τα χαμηλά οικονομικά στρώματα τα οποία αδυνατούν να ανταποκριθούν στην υλοποίηση έργου με αυξημένο προϋπολογισμό. Αυτό αντίκειται στην στρατηγική κατεύθυνση αντιμετώπισης της Ενεργειακής φτώχειας στην χώρα μας όπου το φαινόμενο είναι έντονο στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Παρακαλούμε για την αναθεώρηση της εν λόγω απαίτησης ώστε να ενταχθούν και αυτά τα αδύνατα κοινωνικά στρώματα στο πρόγραμμα.
  •  Αναφορικά με την δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων (net metering) στις περιπτώσεις όπου η ενεργειακή αναβάθμιση φθάσει στην κατηγορία Β+, παρακαλούμε να δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν στον κύκλο των αιτήσεων και κατοικίες που συμμετείχαν σε παλαιότερους κύκλους προγραμμάτων και αναβαθμίστηκαν σε κατηγορία Β+ ώστε και σε αυτές τις περιπτώσεις να εγκατασταθούν συστήματα ΑΠΕ. Με αυτό τον τρόπο θα δοθεί περαιτέρω δυνατότητα διείσδυσης των ΑΠΕ σε κατοικίες υψηλής ενεργειακής κλάσης ενισχύοντας την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.
  •  Παρακαλούμε να διευκρινιστεί τι ακριβώς σημαίνει η έκφραση «η εγκατάσταση ηλιακού συστήματος για την παροχή ΖΝΧ είναι υποχρεωτική για όσες επιλέξιμες κατοικίες δεν υπάρχει σχετικό εγκατεστημένο σύστημα»
  •  Αναφορικά με το κόστος του σημείου επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος και επειδή για την ορθή και ασφαλή λειτουργία απαιτούνται εργασίες υποδομής και ηλεκτρολογικών κατασκευών, θεωρούμε ότι τα 500€ δεν καλύπτουν τις εν λόγω εργασίες και προτείνουμε την αύξηση του προϋπολογισμού τουλάχιστον στα 1.000€