Search
Close this search box.

Νομοθετική ρύθμιση για απασχόληση ιδιωτών μηχανικών στην Αυτοδιοίκηση

Νομοθετική ρύθμιση για απασχόληση ιδιωτών μηχανικών στην Αυτοδιοίκηση

Με τους κανόνες που ισχύουν για έργα ΕΣΠΑ θα αμείβονται οι ιδιώτες μηχανικοί, που θα απασχοληθούν σε Δήμους και Περιφέρειες, ενώ θα επιλέγονται από μητρώο μηχανικών της
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ).

Σε ρύθμιση, που περιελήφθη στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του υπουργείου Υγείας η οποία ψηφίστηκε στη Βουλή, προβλέπονται οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την απασχόληση ιδιωτών μηχανικών σε Δήμους και Περιφέρειες, προκειμένου να ενισχυθούν οι υποστελεχωμένες τεχνικές υπηρεσίες και να προωθηθούν έργα και προγράμματα, με παράλληλη αξιοποίηση διατιθέμενων πόρων του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ecopress.

Σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης έχει τη δυνατότητα να υπογράφει προγραμματικές συμβάσεις με τους δήμους και από ένα μητρώο μηχανικών, να δίνει τη δυνατότητα στους δήμους να επιταχύνουν όλες τις τεχνικές μελέτες, προκειμένου και ο τελευταίος δήμος της χώρας, να είναι έτοιμος να μελετήσει και τελικά να υλοποιήσει σημαντικά έργα και παρεμβάσεις τα οποία θα τον οδηγήσουν σε βελτίωση της τοπικής ανάπτυξης.

Οι ρυθμίσεις

Ειδικότερα στη σχετική νομοθετική ρύθμιση προβλέπεται ότι:

Συμβάσεις έργου

-Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκη­σης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) μπορεί να συνάπτει συμβάσεις έργου με μηχανικούς της απαιτούμενης ειδικότητας, μέσω μητρώου μηχανικών που η ίδια τηρεί, κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206), δηλαδή χωρίς έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων για τις διαδικασίες και τον αριθμό των προσώπων που θα απασχοληθούν, εγκρίσεις νομικών υπηρεσιών κλπ.

Ηλεκτρονικό μητρώο μηχανικών

-Καταρτίζεται ηλεκτρονικό μητρώο μηχανικών με μέριμνα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ ΑΕ). Στο Μη­τρώο εγγράφονται μηχανικοί ανά ειδικότητα, οι οποίοι δηλώνουν κατά την εγγραφή τις περιφερειακές ενότη­τες στις οποίες επιθυμούν να απασχοληθούν. Το προσω­πικό που απαιτείται για την εκτέλεση των προγραμματι­κών συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγεται αποκλειστικά μέσω του μητρώου, από Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΤΑΑ, μεταξύ των μηχανικών της περιφερειακής ε­νότητας όπου έχει έδρα ο συμβαλλόμενος ΟΤΑ. Μηχανι­κός που συνάπτει σύμβαση μίσθωσης έργου κατά τα προηγούμενα και έως την ολοκλήρωση της συμβατικής διάρκειας, δεν μπορεί να συμμετέχει σε επόμενες διαδι­κασίες επιλογής, εκτός αν δεν υπάρχουν άλλοι υποψή­φιοι στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει ο συμβαλ­λόμενος ΟΤΑ.

Αμοιβές

-Για τον υπολογισμό της αμοιβής των συμβάσεων έργου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της υπ’ αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/2018 υπουρ­γικής απόφασης (Β’ 5968). Δηλαδή οι διατάξεις της « Υπουργικής Απόφαση Αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/2018

ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018

Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”». δείτε εδώ

-Ο συνολικός προϋπολογι­σμός των συμβάσεων) μπορεί να προσαυξάνεται έως έξι τοις εκατό (6%) για την κάλυψη λοιπών λειτουργικών ε­ξόδων εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης. Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων του πα­ρόντος άρθρου και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δι­καιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων, επι­τρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλ­λόμενου στον άλλον, καθώς και η μεταξύ τους παραχώ­ρηση χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων.».

Προγραμματικές συμβάσεις

-Στις προγραμματικές συμβάσεις ορίζονται απαραί­τητα το αντικείμενο, ο σκοπός και η διάρκεια της σύμβα­σης, το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προ­γραμμάτων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, ο προϋ­πολογισμός, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβα­σης, το απαιτούμενο προσωπικό για την κάθε επιμέρους εργασία, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις, ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της προ­γραμματικής σύμβασης λειτουργικών εξόδων, καθώς και η διαδικασία καταβολής τους. Ως «λειτουργικά έξοδα» λογίζονται, ιδίως, οι πάσης φύσεως αμοιβές προσωπικού και οι δαπάνες χρήσης ακινήτων, μηχανημάτων και μέ­σων. Για την εκπλήρωση του σκοπού της προγραμματι­κής σύμβασης, ο κάθε συμβαλλόμενος αναλαμβάνει συ­γκεκριμένο αντικείμενο με συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Στις προγραμματικές συμβάσεις ορίζονται απαραίτητα το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβα­σης, οι αρμοδιότητές του, καθώς και οι ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους αυτής.»

-Οι σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα δήμων και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ μπορούν να συμβάλλονται με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Το­πικής Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και την παροχή υπηρεσιών προς τους πο­λίτες.

Λιμενικά έργα

Με άλλη διάταξη στο ίδιο νομοσχέδιο, που ψηφίστηκε στη Βουλή προβλέπονται προγραμματικές συμβάσεις φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.

Ειδικότερα σημειώνεται ότι «για τη μελέτη και εκτέλεση λιμενικών έργων στη ζώ­νη λιμένα, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξια­κών προγραμμάτων, καθώς και για την παροχή υπηρε­σιών στη ζώνη αυτή, οι φορείς διοίκησης και εκμετάλ­λευσης λιμένων μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τους Συνδέ­σμους Δήμων, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπι­κής Αυτοδιοίκησης, καθώς και με φορείς του δημοσίου τομέα. Στις συμβάσεις αυτές είναι δυνατή η συμμετοχή και επιστημονικών φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Δημόσιο, υπό την ιδιότητα των εκ τρίτου συμβαλλομένων».

Η ΠΝΠ

Ο ακριβής τίτλος του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε στη Βουλή και βαίνει προς δημοσίευση στο ΦΕΚ είναι «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. « Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α ’90) και άλλες διατάξεις».