Search
Close this search box.

Οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το νέο αναπτυξιακό νόμο και τις επενδύσεις στην Κ. Μακεδονία

Οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το νέο αναπτυξιακό νόμο και τις επενδύσεις στην Κ. Μακεδονία

Τις θέσεις και τις βελτιωτικές του προτάσεις για το νέο αναπτυξιακό νόμο κατέθεσε στον Αναπληρωτή Υπουργό  Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Αρμόδιο για Ιδιωτικές Επενδύσεις κ. Nικόλαο Παπαθανάση, το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Τις ακόλουθες θέσεις επεξεργάστηκε η Μόνιμη Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας και αφορούν στον Νόμο 4399/2016 (Α’ 117), με παρατηρήσεις σε γενικά θέματα και κατ` άρθρο.

Αναγνωρίζοντας ότι ο νέος αναπτυξιακός νόμος εμπεριέχει θετικά σημεία, το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι αυτά δεν αποσαφηνίζονται πλήρως, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος να καταστούν δυσχερή ή και μη φιλικά στους επενδυτές ως προς την εφαρμογή τους.

Μεταξύ των προτάσεων που κατατέθηκαν προς τον Υπουργό τονίζεται ότι οι τροποποιήσεις που δόθηκαν σε δημόσια διαβούλευση θα πρέπει να συνεχίσουν να ενσωματώνουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

 • Συσχέτιση αναπτυξιακών στόχων και στρατηγικού προσανατολισμού με την ταυτότητα των ενισχυόμενων επενδύσεων λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση της περιφερειακότητας.
 • Συσχέτιση με το σύνολο των χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης της οικονομίας (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, ΠΔΕ, κ.λπ.).
 • Ισχυρή γεωγραφική και κλαδική στόχευση.
 • Ενσωμάτωση της διάστασης της αεϊφορίας, της κλιματικής αλλαγής, της γαλάζιας ανάπτυξης, της απoλιγνιτοποίησης, του ψηφιακού μετασχηματισμού στις διαδικασίες αξιολόγησης και στόχευσης των επενδύσεων.
 • Έμφαση στην παραγωγική αναδιάρθρωση και στην ανάδειξη της εξωστρεφούς και καινοτόμας ταυτότητας των επιχειρήσεων με την χρηματοδότηση επενδύσεων ανταγωνιστικής στρατηγικής διαφοροποίησης, σε συνδυασμό με την ανταγωνιστική στρατηγική κόστους.
 • Διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης που θα αποτελούν πραγματικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις.
 • Πολυδιάστατο πλαίσιο ενισχύσεων τομέων της οικονομίας που θα λαμβάνει υπόψη του εκτός των άλλων τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας που έχουν αναδειχθεί σε πανελλαδικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσα από πρόσφατες μελέτες διεθνών και εγχώριων οργανισμών και επίσης θα εξαντλεί όλα τα ευνοϊκά περιθώρια των κανόνων και κανονισμών της Ε.Ε.
 • Σαφές, συνεκτικό ευέλικτο και αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο, βασισμένο στο δίπτυχο απλότητα & αποτελεσματικότητα (π.χ. στα πρότυπα/νόρμες/θεσμούς της φιλοσοφίας του HORIZON 2020) αποφεύγοντας γκρίζες διατάξεις, επικαλύψεις υπουργικών αποφάσεων, και την ανάγκη έκδοση πολλών προεδρικών διαταγμάτων, καθώς επίσης με την ενσωμάτωση όσο το δυνατό περισσότερων ρυθμίσεων που απαιτούνται για την απρόσκοπτη υλοποίησή του.
 • Αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τους φορείς διαχείρισης του Νόμου, παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των επενδύσεων.
 • Έμφαση σε επενδύσεις που επιφέρουν σαφώς μετρήσιμο αναπτυξιακό αποτέλεσμα σε επίπεδο παραγωγής και υπηρεσιών, τόσο στην ίδια την επιχείρηση, όσο και ευρύτερα στην τοπική και εθνική οικονομία.
 • Διαχωρισμός με προσδιορισμό σαφών κριτηρίων στην επιλογή των επενδύσεων του νέου νόμου από τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν μέσω προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και στοχεύουν περισσότερο στον απλό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων αλλά και στην στήριξη των πρώτων σταδίων λειτουργίας μίας επιχείρησης.
 • Ικανή διαχειριστική οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών με προτεραιότητα στην αποκέντρωση, τη διαφάνεια σε όλα τα στάδια διαχείρισης του Νόμου, την αποτελεσματικότητα, την προσαρμοστικότητα στις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες, τη λογοδοσία, την ευέλικτη οργάνωση και τον περιορισμό της άσκοπης γραφειοκρατίας σε συνδυασμό με τη θεσμοθέτηση κοινότητας στελεχών που εμπλέκονται σε όλα τα στάδια υλοποίησης μίας επένδυσης για την καλύτερη παρακολούθησης εφαρμογής του νόμου, καθώς και της δημοσίευσης περιοδικών αναφορών παρακολούθησης της πορείας εφαρμογής του νόμου με τη μορφή ανοικτών δεδομένων.
 • Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών εργαλείων λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της επένδυσης αλλά και της φυσιογνωμίας της επιχείρησης.
 • Στήριξη της απασχόλησης μέσω της θέσπισης μία νέας αντίληψης στη σχέση: υλοποίηση επένδυσης-δημιουργία θέσεων εργασίας, όπου οι τυχόν υποχρεώσεις των επιχειρήσεων θα έχουν χαρακτήρα κινήτρου για τον επενδυτή για την επίτευξή τους και όχι κατ’ ανάγκη αυστηρά τιμωρητικό χαρακτήρα σε περίπτωση απόκλισης/μη επίτευξης.
 • Επαρκής και σταθερή χρηματοδότηση του Νόμου ακόμη και με τη χρήση σύγχρονων μοντέλων και ταμείων μόχλευσης της χρηματοδότησης.
 • Ανάδειξη της στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε κεντρικό σημείο αναφοράς του νέου επενδυτικού νόμου, καθώς οι ΜμΕ που αποτελούν το υγιές κύτταρο, τη ραχοκοκαλιά του παραγωγικού ιστού της εθνικής οικονομίας, έχουν πληγεί καίρια από τόσο από την υπερδεκαετή οικονομική κρίση, όσο και από την κρίση της πανδημίας.
 • Έμφαση στην οικονομική δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής των υφιστάμενων επιχειρήσεων, ώστε να μειωθεί το φαινόμενο αδυναμίας υλοποίησης εγκεκριμένων επενδύσεων εξαιτίας αδυναμίας χρηματοδότησης των επενδυτικών δαπανών.
 • Δυνατότητα ενίσχυσης επενδύσεων σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, εφόσον δεν ανταγωνίζονται άμεσα τις δημόσιες υποδομές.
 • Υλοποίηση άμεσων δράσεων και εργαλείων τεχνικής βοήθειας και διάχυσης της γνώσης των φορέων διαχείρισης του Νέου Επενδυτικού Νόμου, με στόχο τη βέλτιστη επικοινωνία και υποστήριξη των επενδυτών για την απρόσκοπτη υλοποίηση των επενδύσεων.
 • Ενεργή συμμετοχή του ΤΕΕ προκειμένου να ενεργοποιήσει με χρονικούς και τεχνοοικονομικούς κανόνες το δημόσιο διάλογο στα Τεχνικά θέματα/ζητήματα/προβλήματα του επενδυτικού-αναπτυξιακού νόμου στην προσπάθεια μετεξέλιξής του σε θεσμικό-επιτελικό Φορέα Διαχείρισης Τεχνικών Θεμάτων που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος.
 • Eπικαιροποίηση και ευελιξία του αναγκαίου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που επιδρά σημαντικά στην επιτυχή έναρξη και υλοποίηση μίας επένδυσης, προς όφελος των επενδυτών στους τομείς του χωροταξικού σχεδιασμού, της αδειοδότησης των επιχειρήσεων, των επιχειρηματικών υποδομών και των δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας.

Στο υπόμνημα επισημαίνεται πως σε κάθε περίπτωση ο αναπτυξιακός-επενδυτικός νόμος πρέπει να κινείται παράλληλα με τις επενδύσεις των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης της επιχειρηματικότητας του νέου ΕΣΠΑ και όχι να είναι ευθέως ανταγωνιστικός με αυτά. Επισημαίνεται επίσης ότι το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων αδυνατεί να υπηρετήσει απόλυτα το σύνολο των διαδικασιών διαχείρισης των επενδύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει υποβάλλει εμπεριστατωμένη μελέτη στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για το νέο ΠΣΚΕ 2021-2027 στη ΜΟΔ Α.Ε., με τις παρατηρήσεις του Επιμελητηρίου επί του σχεδίου Νόμου, που μαζί με το πλήρες κείμενο των προτάσεων που κατέθεσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τον Υπουργό μπορείτε να δείτε ΕΔΩ