Search
Close this search box.

Πρόσκληση συμμετοχής στις Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Πρόσκληση συμμετοχής στις Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ καλεί τα μέλη του να δηλώσουν το  ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές, που θα συγκροτηθούν για την θητεία 2020 – 2024 και να  συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στην προσπάθεια του Τμήματος για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, τη βελτίωση των όρων  άσκησης του επαγγέλματος και την ανάδειξη του ρόλου των Μηχανικών και του ΤΕΕ.

Οι Μόνιμες Επιτροπές, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ, είναι όργανα με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα και αποτελούν σημαντικές οργανικές μονάδες της λειτουργίας του Επιμελητηρίου. Στην ουσία είναι ο βασικός μηχανισμός επεξεργασίας των θέσεων του Τμήματος για θέματα αναπτυξιακά, τεχνικά, επιστημονικά και επαγγελματικά, συνεπικουρούμενες από Ομάδες Εργασίας που συγκροτούνται για τη μελέτη συγκεκριμένων ζητημάτων, με ορισμένη χρονική διάρκεια.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπως αποφασίστηκε και προτάθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή και  εγκρίθηκε από την Αντιπροσωπεία του Τμήματος, για τη θητεία 2020 – 2024 θα συγκροτηθούν οι παρακάτω  7 Μόνιμες Επιτροπές:

 1. Μ.Ε. Χωροταξίας και Ανάπτυξης.
 2. Μ.Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων και Τεχνικής Παιδείας.
 3. Μ.Ε. Ενέργειας.
 4. Μ.Ε. Περιβάλλοντος.
 5. Μ.Ε. Αρχιτεκτονικών Θεμάτων.
 6. Μ.Ε. Έργων Υποδομής και Δικτύων.
 7. Μ.Ε. Ανταγωνιστικότητας – Επιχειρηματικότητας – Καινοτομίας.

Η θεματολογία των Μονίμων Επιτροπών είναι ενδεικτικά η εξής:

1. Μ.Ε. Χωροταξίας και Ανάπτυξης

 • Συγκρότηση άποψης του Τμήματος για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας.
 • Συνέχιση – εξειδίκευση της μελέτης για τη βελτίωση του συστήματος χωρικού σχεδιασμού.
 • Χωροταξικά θεσμικά εργαλεία της Περιφέρειας.
 • Ανάδειξη, αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της Θεσσαλονίκης και των άλλων αστικών κέντρων.

2. Μ.Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων και Τεχνικής Παιδείας

 • Προωθούμενες αλλαγές στις αμοιβές, τη φορολογία και το ασφαλιστικό.
 • Αντιμετώπιση των άμεσων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης στους μηχανικούς.
 • Θεσμικό πλαίσιο έργων και μελετών του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.
 • Τεχνική παιδεία και επαγγελματικά δικαιώματα.
 • Επαγγελματική κατάρτιση και διαρκής επιμόρφωση των Μηχανικών.
 • Διεύρυνση του κύκλου απασχόλησης προς νέους τομείς, υπηρεσίες και αγορές.
 • Διαμόρφωση πλαισίου για την αύξηση της απορρόφησης των νέων μηχανικών σε καλύτερα αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης.
 • Βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης για τους νέους μηχανικούς που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών.
 • Αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και των Τεχνικών Υπηρεσιών. Βελτίωση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος στο περιβάλλον των νέων δομών Αυτοδιοίκησης.

3. Μ.Ε. Ενέργειας

 • Ενεργειακός χάρτης της ΠΚΜ. Ανάδειξη του πλεονεκτήματος της Περιφέρειας ως ενεργειακού κόμβου.
 • Προώθηση των προγραμμάτων εξοικονόμησης στον κτιριακό τομέα.
 • Προτάσεις για ενημέρωση – επιμόρφωση των μηχανικών.
 • Ενεργειακή εξοικονόμηση και ΑΠΕ με στόχο τη δημιουργία επαγγελματικού αντικειμένου, της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.

4. Μ.Ε. Περιβάλλοντος

 • Καταγραφή και προώθηση των αναγκαίων έργων προστασίας του περιβάλλοντος και προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης για την ΠΚΜ.
 • Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον με παράλληλο στόχο τη δημιουργία νέου επαγγελματικού αντικειμένου για τους Μηχανικούς.
 • Κλιματική αλλαγή.

5. Μ.Ε. Αρχιτεκτονικών Θεμάτων

 • Η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος – Οι αστικές αναπλάσεις.
 • Προστασία του Δημόσιου χώρου.
 • Ανάδειξη της σύγχρονης εικόνας όπως διαμορφώνεται από τον μνημειακό πλούτο, τις περιοχές φυσικού κάλλους, το δομημένο περιβάλλον και τις σύγχρονες παραγωγικές δραστηριότητες.
 • Το σύγχρονο αρχιτεκτονικό έργο – Οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί – ο ρόλος και η λειτουργία των νέων συμβουλίων και επιτροπών.

6. Μ.Ε. Έργων Υποδομής και Δικτύων

 • Παρακολούθηση των έργων σε εξέλιξη στην Κεντρική Μακεδονία.
 • Σύνταξη – τεκμηρίωση προτάσεων για νέα έργα.
 • Βελτίωση του παραγόμενου τεχνικού έργου.
 • Θεσμικό πλαίσιο. Τεχνικές Εταιρείες.

7. Μ.Ε. Ανταγωνιστικότητας – Επιχειρηματικότητας – Καινοτομίας

 • Προτάσεις για ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την σύνδεση των Μηχανικών με το επιχειρηματικό γίγνεσθαι, σε συνεργασία με επιχειρηματικούς φορείς της Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Σύνδεση εκπαίδευσης-επιχειρηματικής δράσης στον τομέα του Μηχανικού σε συνεργασία με φορείς μηχανικών και του ΑΠΘ.
 • Παρακολούθηση, αξιολόγηση, διατύπωση γνώμης και ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργειών πληροφόρησης των Μηχανικών σε ζητήματα που αφορούν νομοθεσία.
 • Διερεύνηση και παρακολούθηση  τάσεων και εξελίξεων και  διατύπωση προτάσεων, στους τομείς της έρευνας, των νέων τεχνολογιών και της  επιχειρηματικότητας.
 • Παρεμβάσεις σχετικά με το οικοσύστημα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας της Θεσσαλονίκης.

Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις Μόνιμες Επιτροπές ζητείται να αποστείλουν την Αίτηση,  συνοδευόμενη από σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (έκτασης μέχρι 1 σελίδα), στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικότερα η απασχόληση, η εμπειρία, οι τομείς ειδίκευσης κλπ.,  μέχρι την Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει μέχρι 2 επιτροπές (επιλογή α και β).

Η αίτηση και το βιογραφικό, μπορούν να υποβάλλονται:

 • στα γραφεία του Τμήματος, Μ. Αλεξάνδρου 49 στην Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος
 • με fax 2310 883110
 • με email protocoltkm@central.tee.gr

Για απορίες και διευκρινίσεις παρακαλούμε να απευθύνεστε στην  κ. Κ. Διαβολίτση τηλ. 2310 883120 και στην κ. Κ. Πετρίδου τηλ. 2310 883121.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ