Search
Close this search box.

Σε ΦΕΚ η αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Κεντρικής Μακεδονίας

Σε ΦΕΚ η αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Κεντρικής Μακεδονίας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίνεται η αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 485/Δ/20.08.2020), αντικαθιστώντας το προγενέστερο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της ίδιας Περιφέρειας (ΦΕΚ 218/Β/6.02.2004). Παράλληλα, εγκρίνεται και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.

Ο Στρατηγικός στόχος του αναθεωρημένου Πλαισίου είναι η ενίσχυση της γεωοικονομικής θέσης της Περιφέρειας στα Βαλκάνια και τις Παρευξείνιες χώρες και του αντίστοιχου ρόλου της Θεσσαλονίκης.

Πέραν του στρατηγικού στόχου, το Πλαίσιο στοχεύει γενικότερα στην προώθηση της εδαφικής συνοχής της ΠΚΜ και το περιορισμό των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, στη βιώσιμη διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών πόρων της ΠΚΜ, στην προστασία φυσικού και αγροτικού περιβάλλοντος και του τοπίου, στον χωρικό συντονισμό πολιτικών και προγραμμάτων εθνικού και περιφερειακού επιπέδου που επηρεάζουν την περιφέρεια και τέλος στο συντονισμό και την καθοδήγηση των υποκείμενων χωρικών σχεδίων.

Ως βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των παραπάνω στόχων τίθενται μεταξύ άλλων:

Η διευκόλυνση Παραγωγικών δραστηριοτήτων εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας και μεγάλων επενδύσεων,
μέσω κατάλληλων χωρικών ρυθμίσεων, σε τομείς όπως η μεταποίηση, η εφοδιαστική αλυσίδα (logistics), ο τουρισμός, οι μεταφορές και η καινοτομία.
Η ενίσχυση της εξωστρέφειας σε επίπεδο εξαγωγών και προσέλκυσης Ξένων Άμεσων Επενδύσεων.

Συνοπτικά οι γενικότερες κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης οι οποίες αφορούν στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, την εφοδιαστική αλυσίδα και το τουρισμό είναι οι ακόλουθες:
Πρωτογενής Τομέας

Κατάργηση των παρεκκλίσεων της εκτός σχεδίου δόμησης εντός της Ζώνης Γεωργίας.
Απαγόρευση χωροθέτησης κατοικίας στις αρδευόμενες περιοχές.
Κατηγοριοποίηση της αγροτικής γης βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
Δημιουργία Κτηνοτροφικών Πάρκων.
Δημιουργία Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργιών (ΠΟΑΥ).
Προστασία αρδευόμενης γης και διευθετήσεις έναντι άλλων πιέσεων.
Επανασυγκρότηση των οικονομικών συνδέσεων γεωργίας, μεταποίησης και εφοδιαστικής και διευθέτηση των μεταξύ τους συγκρούσεων χρήσεων.

Μεταποίηση

Στήριξη της μεταποίησης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας στις σημερινές ζώνες συγκέντρωσής της.
Επέκταση ΒΙΠΕ Σίνδου προς τα δυτικά, ζώνη επέκτασηςμεταποίησης στην περιοχή των Σερρών.
Ανάπτυξη νέων Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011.
Εξυγίανση των υφιστάμενων Ατυπων Βιομηχανικών Ζωνών (ΑΒΖ) μέσω ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης ή Μεμονωμένων Μεγάλων Μονάδων.
Πλήρης εφαρμογή της Νομοθεσίας SEVESO.
Παρουσία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον οικιστικό ιστό, εφόσον αυτό είναι αποδεκτό με βάση την περιβαλλοντική νομοθεσία, και με επανεξέταση του συστήματος των βαθμίδων όχλησης.
Οργάνωση των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων σε περιοχές όπου ήδη υπάρχουν τάσεις συγκέντρωσης σε επιχειρηματικά πάρκα χωρίς να αποκλείεται η παραμονή τους στις υφιστάμενες θέσεις.
Μετατροπή υφιστάμενων μονάδων μεγάλης κλίμακας σε Επιχειρηματικά Πάρκα Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας.
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Δημιουργία Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, Εμπορευματικών Κέντρων και ζωνών Χονδρεμπορίου στις άτυπες συγκεντρώσεις σημαντικών επενδύσεων.

Αξιοποίηση ακινήτων που παρουσιάζουν δυνατότητες διαμεταφοράς (συνδέονται με το οδικό δίκτυο και δύνανται να συνδεθούν με το σιδηροδρομικό δίκτυο) για τη χωροθέτηση δραστηριοτήτων εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τουρισμός

Ενθάρρυνση των οργανωμένων μορφών ανάπτυξης του τουρισμού και περιορισμό της άναρχης εκτός σχεδίου δόμησης.
Ανάπτυξη της οργανωμένης τουριστικής κατοικίας και εξυγίανση υφιστάμενων άναρχων συγκεντρώσεων παραθεριστικής κατοικίας.
Διευκόλυνση επενδύσεων όπως τα Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα.
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης- περιορισμός της εκτός σχεδίου παραθεριστικής κατοικίας και οριοθέτηση των οικιστικών θυλάκων.
Σε περίπτωση σημειακής χωροθέτησης τουριστικών καταλυμάτων σε εκτός σχεδίου περιοχές ως ελάχιστη επιφάνεια ορίζονται τα δέκα (10) στρέμματα και μέγιστη πυκνότητα 8,9 και 10 κλίνες ανά στρέμμα για ξενοδοχεία 5,4 και τριών αστέρων.

Τέλος, για την εφαρμογή των κατευθύνσεων του Περιφερειακού Πλαισίου προωθείται η μαζική εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων σταδιακά σε όλη την Περιφέρεια με έναρξη εντός του 2020 (σήμερα είναι σε ισχύ μόνο 47 αντίστοιχα Σχέδια -ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑ- από τις 172 Δημοτικές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας).

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ