Search
Close this search box.

Σωστή κατεύθυνση με περιθώρια βελτίωσης στη νομοθεσία για τις Δημόσιες Συμβάσεις – Διαδικτυακή Ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Σωστή κατεύθυνση με περιθώρια βελτίωσης στη νομοθεσία για τις Δημόσιες Συμβάσεις – Διαδικτυακή Ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Κατά την έναρξη, o Πρόεδρος της Μ.Ε. Υποδομών και Δικτύων του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Χρίστογλου, τόνισε μεταξύ άλλων, πως “αν και ο νόμος 4412 έχει τροποποιηθεί πολλές φορές από το 2016 που τέθηκε σε ισχύ, η τελευταία τροποποίηση με το Νόμο 4782 είναι πολύ σημαντική, καθώς άλλαξε πολλά δεδομένα. Διαπιστώνοντας την ανάγκη του τεχνικού κόσμου για ουσιαστική γνώση και κατανόηση αυτών των αλλαγών, πήραμε την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση αυτής της ημερίδας και ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση.”

Ως μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ και σύνδεσμος με τη Μ.Ε. Υποδομών και Δικτύων, ο κ. Απόστολος Πρόιος υπογράμμισε μεταξύ άλλων, πως “είναι γεγονός  ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, με την τελευταία τροποποίηση του Ν4412 κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο τα περιθώρια βελτίωσης είναι ορατά, καθώς αρκετές φορές, παρατηρούνται φαινόμενα καθυστέρησης ή θέματα σφαλμάτων στις διακηρύξεις που εκδίδονται από τις αναθέτουσες αρχές, ενώ σίγουρα τo θεσμικό πλαίσιο επιδέχεται βελτιώσεις σε διάφορα ζητήματα και στο πεδίο της ταχύτητας διαδικασιών, όπως για παράδειγμα για τα μητρώα, για τα θέματα δικαιωμάτων, κλπ”.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, ο δικηγόρος κ. Αναστάσιος Γακίδης παρουσίασε ορισμένες από τις νέες διατάξεις του Ν. 4782/2021, που αντικαθιστούν διατάξεις του Ν. 4412/2016 οι οποίες αφορούν στο συμβατικό στάδιο εκτέλεσης του έργου και, συγκεκριμένα,

 • στη διοίκηση του έργου και στη δυνατότητα επίβλεψης των έργων από ιδιώτες μηχανικούς,
 • στην υποχρέωση του αναδόχου να ελέγξει την εφαρμοσιμότητα της μελέτης δημοπράτησης μετά την υπογραφή της σύμβασης και πριν την εγκατάστασή του στο εργοτάξιο,
 • στην προσαρμογή στις διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση των μέσων επικοινωνίας του φορέα κατασκευής με τον ανάδοχο,
 • στον νέο τρόπο υπολογισμού της οριακής προθεσμίας και στη αναστολή των προθεσμιών λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας,
 • στη σύνταξη των επιμετρήσεων των εργασιών με ευθύνη του αναδόχου και χωρίς τον, καταρχήν, έλεγχο της Υπηρεσίας,
 • στην υποχρέωση εξόφλησης των λογαριασμών εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής τους και στη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών πληρωμής,
 • στους νέους λόγους διάλυσης της σύμβασης και
 • στις νέες διαδικασίες και προθεσμίες της διοικητικής και διαιτητικής επίλυσης των συμβατικών διαφωνιών.

Ο κ. Ζήσης Παπασταμάτης, Διπλωματούχος  Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, συγγραφέας Τεχνικής Νομοθεσίας και εισηγητής σεμιναρίων Δημοσίων Έργων και Μελετών, αναφέρθηκε στις τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 με τον Ν. 4782/2021 , τον χρόνο ισχύος της εφαρμοσιμότητας αυτών κατ’ Άρθρο. Αναφέρθηκε επίσης στις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο Ανάθεσης Έργων σε σχέση με:

 • Την τεχνική επάρκεια των αναθετουσών Αρχών (Άρ. 44)
 • Τις Επιτροπές διαγωνισμού έργων και μελετών (Άρ. 221)
 • Τα Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων (Άρ. 86)
 • Τα βήματα της Ανάθεσης (Άρ. 95 -106)
 • Τα βήματα της Απευθείας Ανάθεσης (Άρ. 118)
 • Την επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, μελέτες (Άρ. 49)
 • Τις Εγγυήσεις (Άρ. 72)
 • Τους Λόγους αποκλεισμού (Άρ. 73)
 • Τα Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης ΔΣ Έργων & Μελετών (Άρ. 76 & 77)
 • Τις Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρ. 88)
 • Τις διατάξεις περί συμπλήρωσης πληροφοριών και δικαιολογητικών (άρ. 102)
 • Την Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης (άρ. 105) κλπ.

Καθώς και στις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο Εκτέλεσης Έργων και συγκεκριμένα στην εξής Θεματολογία:

 • Σύμπραξη στην κατασκευή του μελετητή (Άρ.144)
 • Ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης (Άρ.142)
 • Ημερολόγιο του έργου (Άρ.146)
 • Υποκατάσταση Αναδόχου (Άρ. 164)
 • Υπεργολαβία – Κατασκευαστική Κ/Ξ (Άρ. 165)
 • Προκαταβολές (Άρ. 150)
 • Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες (Άρ. 155)
 • Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους – Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες (Άρ. 156)
 • Πριμ (Άρ. 149)
 • Βλάβες στα Έργα – Αποζημιώσεις (Άρ. 157)
 • Ακαταλληλότητα υλικών – Ελαττώματα – Παράλειψη συντήρησης (Άρ. 159)
 • Βεβαίωση περάτωσης εργασιών (Άρ. 168)
 • ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ και ΗΣΠΚΣΠΤΕ (Άρ. 170)
 • Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων (Άρ. 171)
 • Παραλαβή (Άρ. 172)

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το σύνολο της διαδικτυακής ημερίδας στο παρακάτω βίντεο: