Search
Close this search box.

ΤΕΕ: Κριτήρια και προϋποθέσεις για την αντιστοιχία Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίου με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών

ΤΕΕ: Κριτήρια και προϋποθέσεις για την αντιστοιχία Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίου με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών

Με ομόφωνη απόφασή της η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ καταθέτει τις θέσεις της αναφορικά με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την αντιστοιχία Τμημάτων Σχολών Μηχανικών πανεπιστημίου με Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) καθώς και τον τρόπο πιστοποίησης της τήρησης των προϋποθέσεων αυτών.

Το κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

  1. Δηλώνει (σ.σ.: η Δ.Ε.) ότι το Τ.Ε.Ε. ως υπεύθυνος φορέας για τη διαδικασία απονομής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και κατ’ επέκταση επαγγελματικών δικαιωμάτων, με γνώμονα την Τεχνική Ευθύνη και το δημόσιο συμφέρον, δεν θα επιτρέψει την απαξίωση των Διπλωμάτων των ενιαίων πενταετών αδιάσπαστων Προγραμμάτων σπουδών των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας αποδεχόμενο να υπερισχύσουν σκοπιμότητες έναντι της επιστημονικής και επαγγελματικής ευθύνης, της ποιότητας, της πληρότητας και του επιπέδου σπουδών, καθώς το επάγγελμα του μηχανικού είναι ρυθμιζόμενο, συνεπάγεται ευθύνες και άπτεται άμεσα της δημόσιας ασφάλειας και του δημοσίου συμφέροντος το οποίο και βλάπτεται. Τουναντίον θα ασκήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο τον θεσμικό, επιστημονικό και κοινωνικό του ρόλο ώστε η πολιτική άκριτης αναγνώρισης και απαξίωσης των πενταετών Διπλωματούχων Μηχανικών να ακυρωθεί.
  2. Καταθέτει τις θέσεις της σχετικά, με την Απόφαση της 8ης Συνόδου Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών και το Απόσπασμα Πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. της 13ης Απριλίου 2019 και συνοψίζει τα κριτήρια και τις 3 προϋποθέσεις για την ισοτίμιση Τμημάτων με Τμήματα και Σχολές Μηχανικών, τα οποία προασπίζει ανυποχώρητα, ώστε να μη βλάπτεται το δημόσιο συμφέρον. I. Η αξιολόγηση αφορά στις βασικές ειδικότητες βάσει του ΠΔ 99/2018 . Η απαίτηση το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος να είναι συναφές σε ποσοστό τουλάχιστον 70% με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής δημιουργεί πρόβλημα επί της ουσίας μη αντιστοίχισης με βασική ειδικότητα. II. Η ισοτίμιση γίνεται επί των ενιαίων πενταετών αδιάσπαστων Προγραμμάτων σπουδών ως Integrated Master, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις αξιολογήσεις Των προγραμμάτων από την ΕΘΑΑΕ, όσο και τις διεθνείς ταξινομήσεις τους στα διάφορα συστήματα που αφορούν Πολυτεχνεία και Σχολές Μηχανικών. III. Στις προϋποθέσεις της ΚΥΑ για τα Μέλη ΔΕΠ απουσιάζει η υποχρέωση Διδακτορικού, που είναι όμως απαραίτητη κι επιπλέον απαιτείται η συσχέτιση Μελών ΔΕΠ ως διδασκόντων με τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών. IV. Στην ΚΥΑ δε διατυπώνονται απαιτήσεις για τη διάρθρωση των εκπαιδευτικών μεθόδων στο Πρόγραμμα και των αναγκαίων υποδομών που απαιτούν. Οι υποδομές αυτές πρέπει να είναι μόνιμες, σύγχρονες και να μη χρησιμοποιούνται «δανεικά» από διαφορετικά Πανεπιστήμια Σχολές και Τμήματα κατά περίπτωση. Πρέπει να καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο – για παράδειγμα τα PC Lab με Προγράμματα εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις των μαθημάτων, τα εκπαιδευτικά Εργαστήρια να είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα όργανα και να έχουν το απαιτούμενο ειδικό βάρος στο Πρόγραμμα Σπουδών, να διατίθενται Εργαστήρια εφαρμογών κλίμακας (βαριά Εργαστήρια, προημιβιομηχανικής κλίμακας, τεχνικές και εξοπλισμοί αποτίμησης real scale, real time κ.α. – απαιτείται πιστοποίηση των ανωτέρω, όπως και της διεξαγωγής αυτών των μαθημάτων, όπως των προσομοιώσεων σε PC Lab, των εργασιών πεδίου, της εκπόνησης θεμάτων ώστε να τεκμηριώνεται η πρόσδωση αναλυτικών και συνθετικών ικανοτήτων στους αυριανούς Μηχανικούς σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα και συνθήκες ρίσκου.
  3. Το Τ.Ε.Ε. διεκδικεί αξιόπιστες διαδικασίες

· Το Τ.Ε.Ε. σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 4124/03.08.2022 «….μπορεί να ζητά και κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο για την πιστοποίηση των ως άνω προϋποθέσεων, αν κρίνει ότι το πρόγραμμα σπουδών και η βεβαίωση Συγκλήτου δεν επαρκούν», διεκδικεί να γνωμοδοτεί υποχρεωτικά για κάθε περίπτωση στην επιτροπή της παρ.3 του άρθρου 66 του Ν.4610/2019 (Α’70).

· Το Τ.Ε.Ε διεκδικεί τη σε μόνιμη βάση εκπροσώπησή του στην ΕΘΑΑΕ η οποία σήμερα πραγματοποιείται εκ περιτροπής με άλλα Επιμελητήρια και δεν το καλύπτει, δεδομένου ότι τα Προγράμματα πιστοποιούνται από την ΕΘΑΑΕ η οποία επίσης βεβαιώνει τη 4 συνάφεια των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος στα αντικείμενα σε μηχανικού (ε), καθώς και τη συνάφεια του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος τουλάχιστον κατά 70% με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής.

· Το Τ.Ε.Ε. εφόσον εκτιμήσει ότι πραγματοποιούνται ισοτιμίσεις χωρίς αξιόπιστη αξιολόγηση με βάση τα ως άνω κριτήρια και προϋποθέσεις, θα προβεί στην άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του, σε κάθε πολιτική παρέμβαση και θα ασκήσει κάθε δυνατή πίεση, ως σύμβουλος της Πολιτείας, ώστε να μην επιτρέψει να δέχεται ο κόσμος των Μηχανικών αλλεπάλληλα πλήγματα, που απαξιώνουν τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, ούτε και να βλάπτεται το δημόσιο συμφέρον και η ανάπτυξη της χώρας.

· Τέλος στη βάση των παραπάνω το Τ.Ε.Ε. απαιτεί την τροποποίηση του ΦΕΚ Β’ 4124/03.08.2022 προκειμένου οι προϋποθέσεις που περιλαμβάνει, να συμπληρωθούν με εκείνα τα στοιχεία που συγκροτούν το περιεχόμενο και την φυσιογνωμία των πολυτεχνικών σπουδών και απουσιάζουν από το εκδοθέν νομοθέτημα, δείχνουν τον δρόμο για μια ουσιαστική ανωτατοποίηση των ΤΕΙ, για την απαιτούμενη ποιοτική αναβάθμιση των ανωτάτων τεχνικών σπουδών και περιφρουρούν το δημόσιο συμφέρον.