ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το τμήμα έχει ως αντικείμενο το συντονισμό και την εποπτεία των διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών του Επιμελητηρίου. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης τριετίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το ΤΔΟΥ ανέπτυξε την εξής δραστηριότητα:

Θέματα προσωπικού

 • Τήρηση των φακέλων της υπηρεσιακής κατάστασης των 14 μονίμων υπαλλήλων και των 15 αορίστου χρόνου υπαλλήλων.
 • Μισθοδοσία των υπαλλήλων και των ομάδων εργασίας που απασχολούνται στο ΤΕΕ/ΤΚΜ και παρακολούθηση των συνεργατών που απασχολούνται στο Επιμελητήριο με το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας Stage.
 • Η μισθοδοσία γίνεται πλέον μέσω διατραπεζικού συστήματος και ύστερα από έρευνα αγοράς για τους καλύτερους δυνατούς όρους.

Προμήθειες και διαχείριση υλικών

 • Ανανέωση του συνόλου των συστημάτων πληροφορικής
 • Καταγραφή και τήρηση της οικονομικής καρτέλας για τους προμηθευτές και τους συνεργάτες και αξιολόγησή τους κατά τα πρότυπα του ISO 9001-2000
 • Αξιολόγηση των προσφερομένων υπηρεσιών συντήρησης και επιλογή νέων συνεργατών με πλέον συμφέροντες όρους
 • Συνεργασία με το νομικό τμήμα για το νομικό έλεγχο των συμβάσεων που συνάπτονται
 • Συστηματική ενημέρωση του τμήματος με συμμετοχή σε σεμινάρια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης για τις κρατικές προμήθειες.

Διαδικασίες οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης

 • Κατάρτιση προϋπολογισμού και απολογισμού-ισολογισμού και τήρηση λογιστικού συστήματος. Οι απορροφήσεις των κονδυλίων έχουν ως εξής:
 • Παρακολούθηση, συγκέντρωση και απόδοση φόρων και λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων
 • Εκκαθάριση και ενταλματοποίηση δαπανών
 • Έκδοση και διεκπεραίωση χρηματικών ενταλμάτων και επιταγών

Είσπραξη συνδρομών μελών και εταιρειών

 • Στις αρμοδιότητες του Τμήματος εντάσσεται και η είσπραξη των συνδρομών, η συγκέντρωση και επεξεργασία δικαιολογητικών εσόδων από Τράπεζες, Δημόσια Ταμεία ,η παρακολούθηση των εσόδων καθώς επίσης και η χορήγηση βεβαιώσεων απαλλαγής καταθέσεων, η διευθέτηση περιπτώσεων άμεσης απόδοσης επί θανάτου μηχανικού και γενικότερα κάθε περίπτωση που αφορά στην είσπραξη ή απόδοση ποσών υπέρ ΤΕΕ.

Συναλλαγή με τους πολίτες

 • Στο τμήμα επικυρώνονται σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας οι προβλεπόμενες κατηγορίες εγγράφων και ενημερώνονται οι συναλλασσόμενοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διοικητικού συστήματος για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν για την εξυπηρέτησή τους από το διοικητικό σύστημα.
TOP