ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το τμήμα έχει ως αντικείμενο το συντονισμό και την εποπτεία των διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών του Επιμελητηρίου. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το ΤΔΟΥ ανέπτυξε την εξής δραστηριότητα:

Θέματα προσωπικού

 • Τήρηση των φακέλων της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων.
 • Μισθοδοσία των ομάδων εργασίας και των συνεργατών που απασχολούνται στο ΤΕΕ/ΤΚΜ και των συνεργατών που έχουν επιλεγεί με προγράμματα του ΕΣΠΑ

Προμήθειες και διαχείριση υλικών

 • Καταγραφή και τήρηση της οικονομικής καρτέλας για τους προμηθευτές και τους συνεργάτες και αξιολόγησή τους κατά τα πρότυπα του ISO 9001-2000
 • Αξιολόγηση των προσφερομένων υπηρεσιών συντήρησης και επιλογή νέων συνεργατών με πλέον συμφέροντες όρους
 • Συνεργασία με το νομικό τμήμα για το νομικό έλεγχο των συμβάσεων που συνάπτονται
 • Συστηματική ενημέρωση του τμήματος με συμμετοχή σε σεμινάρια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης για τις κρατικές προμήθειες

Διαδικασίες οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης

 • Κατάρτιση προϋπολογισμού και απολογισμού-ισολογισμού και τήρηση λογιστικού συστήματος.
 • Παρακολούθηση, συγκέντρωση και απόδοση φόρων και λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων
 • Εκκαθάριση και ενταλματοποίηση δαπανών
 • Έκδοση και διεκπεραίωση χρηματικών ενταλμάτων και επιταγών
 • Ενημέρωση στοιχείων προμηθευτών-συνεργατών
 • Παρακολούθηση πληρωμών προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Είσπραξη συνδρομών μελών και εταιρειών

 • Στις αρμοδιότητες του Τμήματος εντάσσεται και η είσπραξη των συνδρομών, η συγκέντρωση και επεξεργασία δικαιολογητικών εσόδων από Τράπεζες, Δημόσια Ταμεία ,η παρακολούθηση των εσόδων καθώς επίσης και η χορήγηση βεβαιώσεων απαλλαγής καταθέσεων, η διευθέτηση περιπτώσεων άμεσης απόδοσης επί θανάτου μηχανικού και γενικότερα κάθε περίπτωση που αφορά στην είσπραξη ή απόδοση ποσών υπέρ ΤΕΕ.

Συναλλαγή με τους πολίτες

 • Στο τμήμα επικυρώνονται σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας οι προβλεπόμενες κατηγορίες εγγράφων και ενημερώνονται οι συναλλασσόμενοι σχετικά για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν για την εξυπηρέτησή τους από τη Διοίκηση.
TOP