ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Το τμήμα Επαγγελματικών θεμάτων έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των αποφάσεων της ΔΕ, την υποβολή εισηγήσεων, την παρακολούθηση της  ΜΕ και των συναφών ΟΕ, την εξυπηρέτηση των μηχανικών για επαγγελματικά θέματα, τη λειτουργία του Γραφείου ΓΟΚ, τη λειτουργία του Μητρώου Μελών, τη διαδικασία διενέργειας πραγματογνωμοσυνών και εξετάσεων για άδεια άσκησης επαγγέλματος και την γραμματειακή υποστήριξη των λειτουργιών του πειθαρχικού συμβουλίου.
Αν. προϊστάμενος του Τμήματος είναι o Βασίλης Εβρένογλου, ΠΜ.
Ειδικότερα, η δραστηριότητα του Τμήματος, στο πλαίσιο του αντικειμένου του είναι η εξής:

 • Θέματα Νέων Μηχανικών
  • Ενημέρωση - ένταξη στο Επάγγελμα (σεμινάρια, επαγγελματικός οδηγός ...)
  • Αγορά εργασίας
  • Ασφαλιστικό
 • Θέματα Ιδιωτικών Υπαλλήλων
  • Μισθοί των μηχανικών στις τεχνικές εταιρείες και τα μελετητικά γραφεία, μισθοί των μηχανολόγων - ηλεκτρολόγων, χημικών και μεταλλειολόγων - μεταλλουργών μηχανικών στη Βιομηχανία.
 • Ασφαλιστικό
 • Θέματα Ελεύθερων Επαγγελματιών
 • Θέματα Δημοσίων Υπαλλήλων
 • Θεσμικό πλαίσιο άσκησης του Επαγγέλματος
 • Πειθαρχικός έλεγχος των μηχανικών - Κανονισμός Δεοντολογίας
 • Αντιμετώπιση της υποβάθμισης του ρόλου του Μηχανικού
 • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
 • Δημόσια Έργα
  • Μελέτες Δημοσίου
  • Δημόσια Διοίκηση - Περιφερειακές Υπηρεσίες
  • Συλλογή και ταξινόμηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού στα Δημόσια Έργα
 • Πολεοδομικές Υπηρεσίες

Το Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του συντονισμού της δράσης:

 • της ενιαίας ΜΕ Επαγγελματικών θεμάτων
 • της διαρκούς ΟΕ: "Φυσικές, τεχνολογικές και άλλες καταστροφές στο φυσικό και αστικό περιβάλλον"
 • του Συντονιστικού οργάνου για την επιμόρφωση και τη δια βίου εκπαίδευση.
 • της Επιτροπής Ελέγχου Πραγματογνωμοσυνών
 • του Γραφείου ΓΟΚ

 • Παροχή πληροφοριών.
 • Καθημερινή εξυπηρέτηση μηχανικών για επαγγελματικά θέματα (θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος, εργασιακά, φορολογικά, ασφαλιστικά θέματα μηχανικών, ελευθέρων επαγγελματιών και υπαλλήλων) καθώς και εξυπηρέτηση πολιτών για τεχνικά θέματα. Οι πληροφορίες παρέχονται προφορικά, τηλεφωνικά ή μετά από γραπτή αίτηση. Καθημερινά εξυπηρετούνται 15 - 20 άτομα.
 • Παροχή πληροφοριακού υλικού σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
 • Ενημέρωση της ιστοσελίδας και δημοσιεύσεις στο ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ για: φορολογικά Θέματα, όρια αμοιβών μελετητικών πτυχίων, τιμές εισφορών ΤΣΜΕΔΕ για ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς, τιμές λ, συλλογικές συμβάσεις εργασίας κ.λ.π.
 • Ανα 15μερο παροχή συμβουλών σε φορολογικά θέματα από ειδικό φοροτεχνικό συνεργάτη του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
 • Μία φορά το χρόνο διοργανώνεται σεμινάριο για τη φορολογία εισοδήματος μηχανικών.

Το Τμήμα έχει την ευθύνη των σχετικών εκδηλώσεων και των ενημερωτικών σεμιναρίων.

Το ΤΕΘ διατηρεί σημαντική αρχειακή υποδομή σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή πάνω στα επαγγελματικά θέματα των μηχανικών, την οποία ενημερώνει και επικαιροποιεί διαρκώς

Πραγματογνωμοσύνες

Με αυτή τη διαδικασία, το ΤΕΕ αποφαίνεται επί μιάς σειράς τεχνικών θεμάτων, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου.  Για τη διεξαγωγή της ορίζεται πραγματογνώμονας μηχανικός που ερευνά το θέμα και συντάσσει σχετική έκθεση, έναντι αμοιβής. Το Μητρώο Πραγματογνωμόνων επανασυντάσσεται με απόφαση της ΔΕ και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενώ ο εμπλουτισμός του είναι διαρκής. Η επιλογή  πραγματογνώμονα, ο προσδιορισμός της αμοιβής και ι ο έλεγχος του παραδοτέου γίνονται  από την Επιτροπή Ελέγχου. Το ΤΕΘ έχει την ευθύνη για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών,  την τήρηση αρχείων και τη γραμματειακή εξυπηρέτηση της διαδικασίας.

Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

 H διαδικασία εξετάσεων χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος διενεργείται τρεις φορές ανά έτος μετά από σχετική απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ ( Ν.1486/84, Ν.1225/81 και σχετικές Υπουργικές αποφάσεις) και προκήρυξη η οποία δημοσιεύεται στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ.

Εκτός από την τήρηση των σχετικών διαδικασιών, το ΤΕΘ φροντίζει για τη φιλική υποδοχή των αποφοίτων.

Μετά τις εξετάσεις διοργανώνονται σεμινάρια για τα θέματα που απασχολούν όλους τους κλάδους των νέων μηχανικών, και συναντήσεις με στελέχη εταιρειών και τεχνικών γραφείων για τη διευκόλυνση της εισόδου τους στο επάγγελμα.

Μητρώο Μελών

Το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ τηρείται ηλεκτρονικά σε ενιαία βάση δεδομένων τόσο για το κεντρικό ΤΕΕ στην Αθήνα όσο και για τα περιφερειακά Τμήματα. Οι ενημερώσεις του Μητρώου μελών γίνεται από κάθε περιφερειακό Τμήμα. Εγγραφή στο Μητρώο μελών γίνεται μετά την λήψη της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος και είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την σχετική Νομοθεσία. Προϋπόθεση για την εγγραφή Μέλους είναι η κατοχή πτυχίου Διπλωματούχου Μηχανικού Σχολών του Εσωτερικού ή ισοτίμων σχολών του Εξωτερικού και η λήψη ΑΑΕ.

Το Τμήμα Μητρώου μελών εκδίδει σειρά Βεβαιώσεων κατόπιν σχετικής (κατά περίπτωση) αίτησης των ενδιαφερομένων.

Το ΤΕΘ έχει την ευθύνη της γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης των λειτουργιών του Πειθαρχικού Συμβουλίου καθώς και της διεκπεραίωσης της διαδικασίας παραλαβής αιτήσεων και έκδοσης βεβαιώσεων μη πειθαρχικού παραπτώματος.

Βασικό αντικείμενο του γραφείου ΓΟΚ είναι η ενημέρωση των νέων αλλά και παλαιοτέρων μηχανικών και κοινού σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας.

TOP