Αντιπροσωπεία

Γενικά

Η Αντιπροσωπεία του κάθε Περιφερειακού Τμήματος είναι το ανώτατο όργανο του Τμήματος, αντιπροσωπευτικό των μελών του  και ασχολείται με τα θέματα της περιφέρειας αρμοδιότητάς του, στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής του ΤΕΕ.

Αρμοδιότητες του οργάνου είναι:

Η εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής και των μελών των Νομαρχιακών Επιτροπών.
Η έγκριση του προγραμματισμού και απολογισμού δραστηριότητας, καθώς και του οικονομικού προϋπολογισμού και απολογισμού για κάθε έτος.
Η χάραξη της γενικής πολιτικής και των βασικών αρχών και θέσεών του Τμήματος.
Η έγκριση του αριθμού και του αντικειμένου των Μόνιμων Επιτροπών του Τμήματος.
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ αποτελείται από 60  μέλη εκ των οποίων τα 48 εκλέγονται από το Νομό Θεσσαλονίκης και 3 από κάθε Νομό της Κεντρικής Μακεδονίας. Για την εκλογή τους ψηφίζουν τα εν ενεργεία μέλη του Τμήματος και μόνο, κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων του ΤΕΕ, κάθε τρία χρόνια. Από τα μέλη της εκλέγει τριμελές Προεδρείο που αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα.
Για την τρέχουσα θητεία, η Αντιπροσωπεία συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την Ειδική Συνεδρίαση στις 29.11.2019, οπότε εκλέχθηκε το Προεδρείο της το οποίο αποτελείται από τους συναδέλφους  Ηλία Περτζινίδη Π.Μ., Πρόεδρο,   Ελένη Χηράκη Π.Μ., Αντιπρόεδρο και  Γεώργιο Μπανιά Μ.Μ., Γενικό Γραμματέα. 

Συνεδριάσεις
Η Αντιπροσωπεία συνεδριάζει τακτικά μία φορά το δίμηνο είτε έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο, όταν ζητηθεί από το 1/5 των μελών της ή από τη Διοικούσα Επιτροπή. Οι συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας γίνονται δημόσια, αλλά δεν επιτρέπεται η ανάμιξη στη συζήτηση των μη μελών της.

Γενικά

Η Αντιπροσωπεία του κάθε Περιφερειακού Τμήματος είναι το ανώτατο όργανο του Τμήματος, αντιπροσωπευτικό των μελών του  και ασχολείται με τα θέματα της περιφέρειας αρμοδιότητάς του, στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής του ΤΕΕ.

Αρμοδιότητες του οργάνου είναι:

Η εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής και των μελών των Νομαρχιακών Επιτροπών.
Η έγκριση του προγραμματισμού και απολογισμού δραστηριότητας, καθώς και του οικονομικού προϋπολογισμού και απολογισμού για κάθε έτος.
Η χάραξη της γενικής πολιτικής και των βασικών αρχών και θέσεών του Τμήματος.
Η έγκριση του αριθμού και του αντικειμένου των Μόνιμων Επιτροπών του Τμήματος.
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ αποτελείται από 60  μέλη εκ των οποίων τα 48 εκλέγονται από το Νομό Θεσσαλονίκης και 3 από κάθε Νομό της Κεντρικής Μακεδονίας. Για την εκλογή τους ψηφίζουν τα εν ενεργεία μέλη του Τμήματος και μόνο, κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων του ΤΕΕ, κάθε τρία χρόνια. Από τα μέλη της εκλέγει τριμελές Προεδρείο που αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα.
Για την τρέχουσα θητεία, η Αντιπροσωπεία συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την Ειδική Συνεδρίαση στις 23.1.2017, οπότε εκλέχθηκε το Προεδρείο της το οποίο αποτελείται από τους συναδέλφους  Τσιωνά Ιωάννη Αγρ.Τ.Μ., Πρόεδρο,   Μπανιά Γεώργιο  Μ.Μ., Αντιπρόεδρο και Τρασανίδη Γεώργιο Μ.Μ., Γενικό Γραμματέα. 

Συνεδριάσεις
Η Αντιπροσωπεία συνεδριάζει τακτικά μία φορά το δίμηνο είτε έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο, όταν ζητηθεί από το 1/5 των μελών της ή από τη Διοικούσα Επιτροπή. Οι συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας γίνονται δημόσια, αλλά δεν επιτρέπεται η ανάμιξη στη συζήτηση των μη μελών της.

Γενικά
Η Αντιπροσωπεία του κάθε Περιφερειακού Τμήματος είναι το ανώτατο όργανο του Τμήματος, αντιπροσωπευτικό των μελών του  και ασχολείται με τα θέματα της περιφέρειας αρμοδιότητάς του, στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής του ΤΕΕ.

Αρμοδιότητες του οργάνου είναι:
Η εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής και των μελών των Νομαρχιακών Επιτροπών.
Η έγκριση του προγραμματισμού και απολογισμού δραστηριότητας, καθώς και του οικονομικού προϋπολογισμού και απολογισμού για κάθε έτος.
Η χάραξη της γενικής πολιτικής και των βασικών αρχών και θέσεών του Τμήματος.
Η έγκριση του αριθμού και του αντικειμένου των Μόνιμων Επιτροπών του Τμήματος.
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ αποτελείται από 60  μέλη εκ των οποίων τα 48 εκλέγονται από το Νομό Θεσσαλονίκης και 3 από κάθε Νομό της Κεντρικής Μακεδονίας. Για την εκλογή τους ψηφίζουν τα εν ενεργεία μέλη του Τμήματος και μόνο, κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων του ΤΕΕ, κάθε τρία χρόνια. Από τα μέλη της εκλέγει τριμελές Προεδρείο που αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα.

Για την τρέχουσα θητεία, η Αντιπροσωπεία συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την Ειδική Συνεδρίαση στις 17.3.2014, οπότε εκλέχθηκε το Προεδρείο της το οποίο αποτελείται από τους συναδέλφους  Γρηγοριάδη Βασίλειο Α.Μ., Πρόεδρο,   Μανσούρ Γκαμπριέλ Μ.Μ., Αντιπρόεδρο και Σακελλαρίδου Πολυξένη Α.Μ., Γενικό Γραμματέα. 

Συνεδριάσεις
Η Αντιπροσωπεία συνεδριάζει τακτικά μία φορά το δίμηνο είτε έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο, όταν ζητηθεί από το 1/5 των μελών της ή από τη Διοικούσα Επιτροπή. Οι συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας γίνονται δημόσια, αλλά δεν επιτρέπεται η ανάμιξη στη συζήτηση των μη μελών της.
Από τη συγκρότηση του οργάνου μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί :

 • ειδικές συνεδριάσεις 2: 17.3.2014, 18.2.2016
 • τακτικές συνεδριάσεις 8: 12.5.2014 & 18.6.2014 συνεχιζόμενη, 1.10.2014, 17.12.2014, 1.4.2015, 27.5.2015, 6.10.2015, 16.12.2015, 18.2.2016 & 7.3.2016 συνεχιζόμενη
 • έκτακτες συνεδριάσεις 0:

Γενικά
Η Αντιπροσωπεία του κάθε Περιφερειακού Τμήματος είναι το ανώτατο όργανο του Τμήματος, αντιπροσωπευτικό των μελών του  και ασχολείται με τα θέματα της περιφέρειας αρμοδιότητάς του, στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής του ΤΕΕ.

Αρμοδιότητες του οργάνου είναι:
Η εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής και των μελών των Νομαρχιακών Επιτροπών.
Η έγκριση του προγραμματισμού και απολογισμού δραστηριότητας, καθώς και του οικονομικού προϋπολογισμού και απολογισμού για κάθε έτος.
Η χάραξη της γενικής πολιτικής και των βασικών αρχών και θέσεών του Τμήματος.
Η έγκριση του αριθμού και του αντικειμένου των Μόνιμων Επιτροπών του Τμήματος.
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ αποτελείται από 60  μέλη εκ των οποίων τα 48 εκλέγονται από το Νομό Θεσσαλονίκης και 3 από κάθε Νομό της Κεντρικής Μακεδονίας. Για την εκλογή τους ψηφίζουν τα εν ενεργεία μέλη του Τμήματος και μόνο, κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων του ΤΕΕ, κάθε τρία χρόνια. Από τα μέλη της εκλέγει τριμελές Προεδρείο που αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα.

Για την τρέχουσα θητεία, η Αντιπροσωπεία συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την Ειδική Συνεδρίαση στις 8.6.2010, οπότε εκλέχθηκε το Προεδρείο της το οποίο αποτελείται από τους συναδέλφους  Χρίστο Βλαχοκώστα Μ.Μ., Πρόεδρο,   Βασίλη Λεκίδη Π.Μ., Αντιπρόεδρο και Βασίλη Κυρίτση Π.Μ., Γενικό Γραμματέα. 

Συνεδριάσεις
Η Αντιπροσωπεία συνεδριάζει τακτικά μία φορά το δίμηνο είτε έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο, όταν ζητηθεί από το 1/5 των μελών της ή από τη Διοικούσα Επιτροπή. Οι συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας γίνονται δημόσια, αλλά δεν επιτρέπεται η ανάμιξη στη συζήτηση των μη μελών της.
Από τη συγκρότηση του οργάνου μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί :

 • ειδικές συνεδριάσεις 4: 8.6.2010 & 14.6.2010 συνεχιζόμενη, 5.7.2010, 19.3.12, 30.5.2013
 • τακτικές συνεδριάσεις 18: 5.7.2010, 6.9.2010, 11.10.2010, 29.11.2010, 24.1.2011, 21.3.2011, 16.5.2011, 11.7.2011, 5.9.2011, 31.10.2011, 19.12.2011, 27.1.2012, 19.3.2012, 14.5.2012, 16.7.2012, 3.10.2012, 4.02.2013, 14.5.2013
 • έκτακτες συνεδριάσεις 2: 7.4.2011, 30.5.2013

Γενικά
Η Αντιπροσωπεία του κάθε Περιφερειακού Τμήματος είναι το ανώτατο όργανο του Τμήματος, αντιπροσωπευτικό των μελών του  και ασχολείται με τα θέματα της περιφέρειας αρμοδιότητάς του, στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής του ΤΕΕ.

Αρμοδιότητες του οργάνου είναι:
Η εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής και των μελών των Νομαρχιακών Επιτροπών.
Η έγκριση του προγραμματισμού και απολογισμού δραστηριότητας, καθώς και του οικονομικού προϋπολογισμού και απολογισμού για κάθε έτος.
Η χάραξη της γενικής πολιτικής και των βασικών αρχών και θέσεών του Τμήματος.
Η έγκριση του αριθμού και του αντικειμένου των Μόνιμων Επιτροπών του Τμήματος.
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ αποτελείται από 60  μέλη εκ των οποίων τα 48 εκλέγονται από το Νομό Θεσσαλονίκης και 3 από κάθε Νομό της Κεντρικής Μακεδονίας. Για την εκλογή τους ψηφίζουν τα εν ενεργεία μέλη του Τμήματος και μόνο, κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων του ΤΕΕ, κάθε τρία χρόνια. Από τα μέλη της εκλέγει τριμελές Προεδρείο που αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα.

Για την τρέχουσα θητεία, η Αντιπροσωπεία συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την Ειδική Συνεδρίαση στις 6.3.2007, οπότε εκλέχθηκε το Προεδρείο της το οποίο αποτελείται από τους συναδέλφους  Κυριάκο Μουρατίδη Α.Μ., Πρόεδρο,   Άνθιμο Αμανατίδη Μ.Μ., Αντιπρόεδρο και Γεώργιο ΜιχαλιάΜ.Μ., Γενικό Γραμματέα. 

Συνεδριάσεις
Η Αντιπροσωπεία συνεδριάζει τακτικά μία φορά το δίμηνο είτε έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο, όταν ζητηθεί από το 1/5 των μελών της ή από τη Διοικούσα Επιτροπή. Οι συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας γίνονται δημόσια, αλλά δεν επιτρέπεται η ανάμιξη στη συζήτηση των μη μελών της.
Από τη συγκρότηση του οργάνου μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί :

 • τακτικές συνεδριάσεις 15, στις 23.5.07,  20.6.07, 3.10.07 & 17.10.07 συνεχιζόμενη, 28.11.08, 4.2.08 & 11.2.08 συνεχιζόμενη, 7.4.08,  2.6.08, 29.9.08, 1.12.08, 2.2.09, 6.4.09, 1.6.09 & 15.6.09 συνεχιζόμενη,7.9.09, 4.11.09 & 18.1.10
 • έκτακτες συνεδριάσεις 3, στις 12.3.08, 26.5.08, 10.11.08
 • ειδικές συνεδριάσεις 3, 6.3.07 & 13.3.07 συνεχιζόμενη, 2.6.08 & 10.11.08

 Τελευταία συνεδρίαση.
Η τελευταία συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 18.1.2010 με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας
 2. Ενημέρωση της Αντιπροσωπείας για τις δραστηριότητες της Δ.Ε. :Συζήτηση
 3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΕΕ 2006

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι 60μελής και εκλέγεται απ' ευθείας από τους μηχανικούς, μέλη του Τμήματος, κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ. Στην πρώτη ειδική συνεδρίαση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τριμελές Προεδρείο και στη συνέχεια τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

    Στην πρώτη Ειδική Συνεδρίαση της «Α», στις 11.2.2004, εκλέχτηκαν, σύμφωνα με το Ν.2187/94, Πρόεδρος ο Σωκράτης Φάμελλος, Χ.Μ., Αντιπρόεδρος ο Κώστας Μπελιμπασάκης Α.Μ. και Γενικός Γραμματέας ο Κώστας Κατσιάβαλος Μλ.Μ. 
    Μετά την από 22.11.2005 παραίτηση του κ. Κώστα Κατσιάβαλου, στην Ειδική Συνεδρίαση της «Α» στις 5.12.2005 στη θέση του Γενικού Γραμματέα εκλέχτηκε ο Νίκος Ζώκας Ηλκ.Μ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

    Πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) Ειδικές Συνεδριάσεις     
Στην πρώτη Ειδική Συνεδρίαση, στις 11.2.2004, εκλέχτηκε το Προεδρείο της «Α». Σε συνεχιζόμενή της, στις 16.2.2004, εκλέχθηκαν το Προεδρείο και τα μέλη της Δ.Ε.     
Στη δεύτερη Ειδική Συνεδρίαση, στις 5.12.05, εκλέχτηκε νέος Γενικός Γραμματέας της «Α», ενώ στην τρίτη Ειδική Συνεδρίαση, στις 12.9.2005, εκλέχτηκε νέος Γενικός Γραμματέας της Δ.Ε.

    Κατά τη διάρκεια της θητείας πραγματοποιήθηκαν εννέα (9) τακτικές συνεδριάσεις και μία έκτακτη. Μαζί με τέσσερις (4) συνεχιζόμενες συνεδριάσεις, το όργανο συγκλήθηκε συνολικά 14 φορές: στις 5.4.2004 και 10.5.2004 (συνεχιζόμενη), 8.7.2004, 11.11.2004 και 25.11.2004 (συνεχιζόμενη), 20.12.2004 και 10.1.2005 (συνεχιζόμενη), 16.3.2005, 21.4.2005, 29.8.2005 και 12.9.2005 (συνεχιζόμενη), 9.11.2005 (έκτακτη), 5.12.2005, 23.5.2006, 22.6.2006.     
Εκτός των προβλεπόμενων από το νόμο (εκλογή Ν.Ε., εισηγητών Πειθαρχικού Συμβουλίου, οικονομικοί προϋπολογισμοί- απολογισμοί), τα ειδικά θέματα που απασχόλησαν την Αντιπροσωπεία είναι :

 • Προγραμματισμός Αντιπροσωπείας και Δ.Ε. (10.5.2004)
 • Θεσμικό πλαίσιο αδειών δόμησης, Ν. 3212/03 (8.7.2004, 11.11.2004 & 25.11.2004)
 • Θεσμικό πλαίσιο μελετών δημοσίων έργων (11.11.2004 & 25.11.2004, 20.12.2004 & 10.1.2005).
 • Θεσμικό πλαίσιο έκδοσης οικοδομικών αδειών (16.3.2005 & 5.12.2005).
 • Θεσμικό πλαίσιο ΤΕΕ (16.3.2005).
 • Ασφαλιστικό- ΤΣΜΕΔΕ (29.8.2005, 12.9.2005,9.11.2005, 5.12.2005 & 22.6.2006)
 • Δημόσια Έργα- Μελέτες (29.8.2005 & 12.9.2005).
 • Πειθαρχικό Συμβούλιο (Βελτίωση Πειθαρχικών Διαδικασιών- Αναθεώρηση νομικού καθεστώτος λειτουργίας Π.Σ.- Αναθεώρηση Κανονισμού Δεοντολογίας) (23.5.2006).
 • Αμοιβές Ιδιωτικών Έργων (22.6.2006).

Πραγματοποιήθηκε επίσης μια σύσκεψη, στις 18.3.2004, όπου έγινε προκαταρκτική συζήτηση για τον προγραμματισμό της Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

    Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ εξέδωσε αποφάσεις για :

 • Το νέο τρόπο έκδοσης αδειών και ελέγχου της δόμησης (16.3.2005)
 • Το Θεσμικό Πλαίσιο του ΤΕΕ (29.8.2005 & 11.9.2005)
 • Το Ασφαλιστικό 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

    Με πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας συγκροτήθηκαν δύο (2) Ομάδες Εργασίας από μέλη της, αντιπροσωπευτικές όλων των παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο όργανο οι οποίες μελέτησαν και εισηγήθηκαν :

 • Το νέο τρόπο έκδοσης αδειών και ελέγχου της δόμησης
 • Το Θεσμικό Πλαίσιο του ΤΕΕ

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Η «Α» του ΤΕΕ/ΤΚΜ αποδεικνύοντας την ευαισθησία των μηχανικών τόσο για τα θέματα του άμεσου επιστημονικού και επαγγελματικού
ενδιαφέροντός τους, όσο και για τα ευρύτερα κοινωνικά και παγκόσμια θέματα, εξέδωσε τα παρακάτω ψηφίσματα:

 • Για το νέο τρόπο έκδοσης εγγυητικών επιστολών ΤΣΜΕΔΕ (22.12.2004)
 • Για τον προϋπολογισμό οικονομικής χρήσης έτους 2005 (21.4.2005)
 • Για την καθυστέρηση συγκρότησης και το μέγεθος των Μονίμων Επιτροπών του ΤΕΕ (21.4.2005)
 • Για τις μετακινήσεις- μεταθέσεις Διπλωματούχων Μηχανικών της Ν.Α.Θ. (9.11.2005)
TOP