Ενημερωτική εκδήλωση στη Βέροια με θέμα: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - Παρουσίαση του νόμου 4412/2016»

TOP