Πραγματογνωμοσύνες

Η δυνατότητα του Τ.Ε.Ε. να διενεργεί πραγματογνωμοσύνες για τεχνικά θέματα  παρέχεται από το άρθρο 2 του διατάγματος  της 10.01.1935, που έχει ως εξής:

Αρθρο 2.

"Το Τεχνικόν Επιμελητήριον δικαιούται, τη αιτήσει οιουδήποτε εις την εκτέλεσιν πραγματογνωμοσυνών επί τεχνικών ζητημάτων, εμπιπτόντων εις την αρμοδιότητα και την εμπειρίαν των μελών αυτού, ως ταύτα καθορίζονται εκ των εκάστοτε περί μελών του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων". 

Αντικείμενο Χαρακτήρας, Περιεχόμενο των Πραγματογνωμοσυνών

Αντικείμενο πραγματογνωμοσυνών αποτελούν  π.χ. οι εκτιμήσεις κατασκευών και εγκαταστάσεων, οι επιμετρήσεις τεχνικών εργασιών, οι διαπιστώσεις κακοτεχνιών και η εκτίμηση του τρόπου και κόστους αποκατάστασής  τους, η εξήγηση φαινομένων τεχνικής φύσεως (ρήγματα σε οικοδομικά στοιχεία, υγρασίες κ.λ.π.), ο έλεγχος εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών και όρων σε κατασκευές, ο έλεγχος εφαρμογής του Γ.Ο.Κ., ο προσδιορισμός του σταδίου εξέλιξης του έργου, ο έλεγχος τεχνικών μελετών ως προς την πληρότητά τους και την τήρηση των προδιαγραφών, η σωστή λειτουργία εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, ο έλεγχος θορύβου ή ρυπάνσεως από τη λειτουργία εγκαταστάσεων κ.λ.π.

Δεν αποτελούν αντικείμενο πραγματογνωμοσύνης του ΤΕΕ, θέματα νομικά καθώς και ερμηνείας ή ρύθμισης σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Οι συνέπειες των τεχνικών διαπιστώσεων και ερμηνειών της πραγματογνωμοσύνης για τις σχέσεις και υπαιτιότητες των εμπλεκόμενων μερών καθορίζονται από τους ίδιους και τα δικαστήρια. Ο Πραγματογνώμονας δεν καταλογίζει ευθύνες.

Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι η πραγματογνωμοσύνη δεν είναι διαιτησία.

Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι δεν αποτελεί αντικείμενο πραγματογνωμοσύνης, η εκπόνηση τεχνικής μελέτης. Δεν μπορεί δηλαδή η πραγματογνωμοσύνη να αφορά την εκπόνηση οποιασδήποτε τεχνικής μελέτης. Ο πραγματογνώμονας δεν υποκαθιστά καθοιονδήποτε τρόπο τον ελεύθερο επαγγελματία μελετητή.

TOP