Στο πιλοτικό πρόγραμμα Horizon 2020 ERA-Mobilcar μετέχει το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ), σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EIE). Το Πρόγραμμα HORIZON 2020 ERA-Mobilcar έχει ως απώτερο στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας στους ερευνητές, με ιδιαίτερη
Υποτροφία την οποία μπορεί να διεκδικήσει και χημικός μηχανικός, προκήρυξε το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PAR–ESO.7000001». Πρόκειται για μεταπτυχιακή υποτροφία  για έναν/μία  υποψήφιο/α διδάκτορα, διάρκειας δύο (2) μηνών, με δυνατότητα παράτασης, η οποία συνολικά μπορεί να
Μία θέση υποτροφίας για επιμόρφωση και εξειδίκευση χημικού μηχανικού, διάρκειας δέκα μηνών, προκηρύσσει το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Characterization and Evaluation Measurements on Ferrite Powder Samples”. Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν και