Search
Close this search box.

Επιστολή του ΤΕΕ/ΤΚΜ στα αρμόδια Υπουργεία, για τον προβληματικό έλεγχο της κατάστασης δημοσίων οδών.

Πηγή Φωτογραφίας: wikimedia/commons

Επιστολή σχετική με το διαρκή κίνδυνο άδικου καταλογισμού ευθυνών σε δημοσίους υπαλλήλους με αρμοδιότητα τον έλεγχο και την συντήρηση δημοσίων οδών, λόγω καθυστερήσεων που οφείλονται αποκλειστικά στην έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, οικονομικών πόρων και επαρκούς προσωπικού, απέστειλε στους συναρμόδιους υπουργούς Εσωτερικών κ. Πάνο Σκουρλέτη και Υποδομών-Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Πάρις Μπίλλιας.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας οφείλει, ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, να επισημάνει την προβληματική εφαρμογή του αρθ.7 του ν. 3481/06, όσον αφορά τον καταλογισμό ευθυνών σε δημοσίους υπαλλήλους με αρμοδιότητα τον έλεγχο και την συντήρηση των δημοσίων οδών, οι οποίοι εργάζονται σε υπηρεσίες που, τα τελευταία χρόνια λόγω της περιστολής των δημοσίων δαπανών, υποχρηματοδοτούνται  σε τέτοιο βαθμό που είναι, πολλές φορές, αδύνατο να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.

Ο έλεγχος, η συντήρηση και η έγκαιρη επίλυση των παρουσιαζόμενων προβλημάτων των δημοσίων οδών είναι εύλογη απαίτηση των πολιτών και η πολιτεία οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι υπηρεσίες της, με τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες, να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να επεμβαίνουν έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Από το 2006, με τα άρθρα 7 και 8 (παρ. 1) του ν. 3481/06 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις», (Α΄ 162) θεσμοθετήθηκαν συγκριμένες ρυθμίσεις  που ορίζουν τις αρμοδιότητες συντήρησης των Εθνικών, Επαρχιακών και Δημοτικών δημοσίων οδών και ορίζουν το πλέγμα των ενεργειών των αρμοδίων για τη συντήρηση των οδών υπηρεσιών, με την πρόβλεψη συγκεκριμένων χρονικών προθεσμιών για τον έλεγχο των οδών, την καταγραφή – αυτοψία των βλαβών και την αποκατάστασή τους. Επιπλέον ορίζεται ότι η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων με υπαιτιότητα των αρμοδίων οργάνων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια οι ελλείψεις σε οικονομικούς πόρους, υλικοτεχνική υποδομή και ειδικευμένο προσωπικό των υπηρεσιών της Γ.Γ. Υποδομών, των Περιφερειών και των Δήμων με τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες, καθιστούν πολλές φορές ανέφικτη την τήρηση των προθεσμιών που θέτει το αρθ.7 του ν. 3481/06, με αποτέλεσμα τα αρμόδια στελέχη, κυρίως διπλωματούχοι μηχανικοί, να κινδυνεύουν να υποστούν πειθαρχικές κυρώσεις και ταυτόχρονα να φέρουν βαριές ποινικές και αστικές ευθύνες.

Θεωρούμε ότι τα αρμόδια Υπουργεία θα πρέπει να προωθήσουν άμεσα συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να αποφεύγονται οι άδικες διώξεις και καταδίκες στελεχών, δημοσίων υπαλλήλων, που αδυνατούν να τηρήσουν τις υποχρεώσεις του αρθ. 7 του ν. 3481/06, όχι από δικιά τους υπαιτιότητα, αλλά εξαιτίας της έλλειψης των απαραίτητων μέσων για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών.

Ειδικότερα προτείνουμε :

α. να τροποποιηθεί η παρ. 6 του άρθρου 7 του  ν. 3481/06«Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις»  και να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου η φράση «με την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλιστεί και διατίθεται στην υπηρεσία η απαραίτητη χρηματοδότηση για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών»

β. να τροποποιηθεί το άρθρο 68 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»  ώστε ο υπάλληλος να ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εφόσον οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια.

γ. να τροποποιηθεί το άρθρο 38 του 3528/2007 ώστε ο υπάλληλος να ευθύνεται έναντι του Δημοσίου για κάθε θετική ζημιά την οποία προξένησε σε αυτό από δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με την προϋπόθεση ότι πρώτα θα αποφαίνεται ο φορέας στον οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος με τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση για δόλο ή βαριά αμέλεια (και κατόπιν το Ελεγκτικό Συνέδριο).

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ σας διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να συμβάλει, με θέσεις και προτάσεις, στη προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, με στόχο αφενός την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, αφετέρου τον ορθό και δίκαιο καταλογισμό πιθανών ευθυνών για τον ελλιπή έλεγχο και συντήρηση των δημοσίων οδών.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με τιμή

Για το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Ο Πρόεδρος

Πάρις Μπίλλιας