Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μίσθωση έργου στο πλαίσιο της Πράξης με ΟΠΣ 5030505. Παράταση προθεσμίας έως 25.01.2019.

/ / Ενδιαφέρουν

Μεταφορτώστε  την πρόσκληση σε μορφή .pdf

Μεταφορτώστε την Αίτηση σε μορφή .doc

Με την απόφαση Α3/Σ1/19 παρατείνεται η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως και την 25η Ιανουαρίου 2019

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΑΔΑ: 6ΣΕ446Ψ842-ΞΔΓ

Θεσσαλονίκη 24-12-2018

Αριθμ. πρωτ.:4478/24-12-2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(για υποβολή πρότασης για σύναψη μίσθωσης έργου)

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας –Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους επιστήμονες πολυτεχνικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση του brain drain στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία»

Έχοντας υπόψη :

 1. Το Π.Δ. της 27-11/14-12-1926 «Περί Κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 2. Το ΠΔ 295/2002 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)» (ΦΕΚ 262/Α’/2002), όπως ισχύει
 3. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020
 4. Το άρθρο 12 της αριθμ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) Υπουργικής Απόφασης με την οποία τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε η 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.8.2015) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους φορείς –Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 περ. κζ΄ της ΠΥΣ 33/2006, η οποία είχε προστεθεί με το άρθρο 30 παρ. 4 ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265), αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παρ. 5 ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α΄125) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 21 παρ. 2 ν. 4452/2017 (ΦΕΚ Α΄17/15.2.2017)
 6. Την από 22.3.2016 εγκύκλιο του ΑΣΕΠ «Διευκρινίσεις για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6  του ν. 2527/1997, ως ισχύει»
 7. Την με αριθμ. πρωτ. 1569/29.3.2018 (κωδικός 114 8iii) πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ08 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),
 8. Την αριθμ. πρωτ. 5678/17.10.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με Θέμα Ένταξη της πράξης « Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους επιστήμονες πολυτεχνικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση του brain drain, στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητ. Εν. Θεσ/νίκης» με κωδικό ΟΠΣ 5030505 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
 9. Την με αρ. Α1/Σ20/18 [ΑΔΑ Ω7Θ146Ψ842-ΡΥ8] απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ με την οποία εγκρίθηκε η ΑΥΙΜ με αρ. πρωτ. 4235/04.12.2018 περί υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 4 «Διοίκηση, Διαχείριση και Δημοσιότητα της Πράξης» της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους επιστήμονες πολυτεχνικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση του brain drain, στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030505,
 10. Την με αριθ. Α4/Σ21/18 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ με την οποία εγκρίνεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο της Πράξης

καλεί

Τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλουν υποψηφιότητα για την πλήρωση δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών  με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους επιστήμονες πολυτεχνικών και τεχνολογικών  ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση του brain drain στις περιοχές παρέμβασης των στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητ. Εν. Θεσσαλονίκης» στον Άξονα Προτεραιότητας «προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων « στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας /Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (κωδικός πράξης /MIS(ΟΠΣ) 5030505)

 

ΘΕΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, και ειδικότερα μια θέση ΠΕ Πληροφορικής και μια θέση ΠΕ Οικονομολόγου που θα απασχοληθούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας με σύμβαση μίσθωσης έργου.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του έργου των εξωτερικών συνεργατών που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης αφορά στην συμμετοχή στην Ομάδα Υλοποίησης Πράξης (ΟΥΠ) του Υποέργου 4 «Διοίκηση, Διαχείριση και Δημοσιότητα της Πράξης» της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους επιστήμονες πολυτεχνικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση του brain drain στις περιοχές παρέμβασης των στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητ. Εν. Θεσσαλονίκης».

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας και στους επιλεγέντες εξωτερικούς συνεργάτες.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με πρωτόκολλο παραλαβής από την Επιτροπή παραλαβής του Υποέργου 4, όπως ορίζεται στην με αριθμ. πρωτ. 4235/04.12.18 ΑΥΙΜ.

 

ΑΜΟΙΒΕΣ

Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος προβλέπεται α) για την θέση ΠΕ Πληροφορικής μέχρι του ποσού των 14.056,81 ευρώ και β) για τη θέση του Οικονομολόγου ΠΕ μέχρι του ποσού των 5.500 ευρώ, περιλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, όπου απαιτείται και μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του κόστους εξωτερικών συνεργατών. Στο προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνεται και κάθε νόμιμη παρακράτηση και επιβάρυνση υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και η κατά νόμο προβλεπόμενη ασφαλιστική εισφορά δικαιούχου/ασφαλισμένου και εργοδότη, εφόσον απαιτείται.

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της  ατομικής  σύμβασης μίσθωσης έργου της θέσης ΠΕ Πληροφορικής ορίζεται στους 10 μήνες.

Η διάρκεια της  ατομικής  σύμβασης μίσθωσης έργου της θέσης ΠΕ Οικονομολόγου ορίζεται στους 11 μήνες.

 

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ως τόπος απασχόλησης των εξωτερικών συνεργατών ορίζεται το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Μεγάλου Αλεξάνδρου 49 , ΤΚ 54643, Θεσσαλονίκη.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

 1. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 1. Ειδικότητα
Πληροφορικός ΠΕ
Αριθμός συνεργατών Ένα (1) άτομο
Είδος Σύμβασης Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
Αντικείμενο σύμβασης Ανάπτυξη, εφαρμογή και υποστήριξη συστήματος καταχώρησης και επιλογής ωφελουμένων,

Προστασία και ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων,

Ενημέρωση και υποστήριξη της ιστοσελίδας και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας,

Τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου,

Υποστήριξη και καθοδήγηση για τις απαιτούμενες ηλεκτρονικές διαδικασίες (ΟΠΣ, διαγωνισμοί κλπ),

Συμμετοχή και τεχνική υποστήριξη όλων των δράσεων της Ομάδας Υλοποίησης Πράξης

Διάρκεια σύμβασης Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους 10 μήνες από την υπογραφή της

 

 

 1. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ
 1. Ειδικότητα
Οικονομολόγος ΠΕ
Αριθμός συνεργατών Ένα (1) άτομο
Είδος Σύμβασης Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
Αντικείμενο σύμβασης Υποστήριξη των Οικονομικών Υπηρεσιών για θέματα της Πράξης, όπως:

Οργάνωση – τήρηση των στοιχείων του προγράμματος, φορολογικά – λογιστικά.

Διαδικασίες διαγωνισμών, συμβάσεων της Πράξης

Διάρκεια σύμβασης Η διάρκεια της σύμβασης έργου ορίζεται στους 11 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών –μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα, όπως παρατίθενται ακολούθως:

Για την ειδικότητα 1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυxίο ή Δίπλωμα: Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής (Ε.Α.Π.), Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, Επιστημών και Πολιτισμού Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Εμπειρία από δημιουργία πλατφόρμας υποδοχής αιτήσεων και στοιχείων

Εμπειρία δημιουργίας και ενημέρωσης ιστοσελίδων

Εμπειρία στην υποστήριξη επιδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Πτυxίο ή Δίπλωμα: Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής (Ε.Α.Π.), Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, Επιστημών και Πολιτισμού Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής
2 Εμπειρία από δημιουργία πλατφόρμας υποδοχής αιτήσεων και στοιχείων έως 25
3  Εμπειρία δημιουργίας και ενημέρωσης ιστοσελίδων έως 20
4 Εμπειρία στην υποστήριξη επιδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων έως 25

 

5 Συνέντευξη

Η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο της/του σε συνάρτηση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης.

Η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα

 

30
  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100

 

 

Για την ειδικότητα 2 (Οικονομολόγος ΠΕ)
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.    Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένο

Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄τάξης

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.    Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στη φορολογιστική υποστήριξη νομικών προσώπων

2.    Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή στο δημόσιο τομέα εν γένει στην παροχή φορολογιστικών υπηρεσιών

Εμπειρία στη φορολογιστική υποστήριξη φορέων (Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα) – δικαιούχων επιδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης και επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄τάξης
2 Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στη φορολογιστική υποστήριξη νομικών προσώπων  έως 15

 

3 Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή στο δημόσιο τομέα εν γένει στην παροχή φορολογιστικών υπηρεσιών έως 30

 

4 Εμπειρία στη φορολογιστική υποστήριξη φορέων (Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα) – δικαιούχων επιδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων Έως 25
5 Συνέντευξη

Η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο τους σε συνάρτηση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης.

Η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα

Έως 30
     
  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα –Παράρτημα Ι) με πλήρη σφραγισμένο φάκελο συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών (όπως αναλυτικά παρατίθεται κατωτέρω) πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει τα στοιχεία της έντυπης αίτησης και του βιογραφικού σημειώματος.

Στο φάκελο υποβολής πρέπει να περιέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Έντυπη αίτηση (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα)
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών

α. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από ελληνικό δημόσιο φορέα ή

β. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση Ν. 4250/2014 ή

γ. ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα αντίγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο, τα οποία θα συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις

 1. Άλλα πρόσθετα στοιχεία που θα τεκμηριώνουν το βιογραφικό σημείωμα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 15:00. Η υποβολή των προτάσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας –Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την 18η Ιανουαρίου στην παρακάτω διεύθυνση:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 49

54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται:

 1. Η ένδειξη Πράξη με κωδικό MIS(ΟΠΣ) 5030505».
 2. Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, η διεύθυνσή του και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Β. Εβρένογλου τηλ. 2310 883146 και κ. Χ. Λασκαρίδου τηλ. 2310 883170

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης, η οποία  θα συγκροτηθεί  με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μετά την έγκριση του πίνακα αξιολόγησης από την Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ,  οι επιτυχόντες ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ www.tkm.tee.gr

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτημα για την πλήρωση θέσεων της παρούσας πρόσκλησης έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων προς το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται όπως και η υποβολή προτάσεων της παρούσας πρόσκλησης.

Επί των ενστάσεων αποφαίνεται οριστικά η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Δεν υπάρχει δικαίωμα ένστασης κατά της οριστικής απόφασης της ΔΕ.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 1. Η ανάθεση των έργων θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση της Δράσης με αριθμ. πρωτ. 1569/29.3.2018 κωδικό 114.8iii και Α/Α ΟΠΣ 2629 και την αριθμ. πρωτ. 5678/17.10.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους επιστήμονες πολυτεχνικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση του brain drain στις περιοχές παρέμβασης των στρατηγικών Βιώσιμης αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητ. Εν. Θεσσαλονίκης» στον Άξονα Προτεραιότητας «προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων «στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας /Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (κωδικός πράξης /MIS(ΟΠΣ) 5030505)
 2. Όπου απαιτούνται ως τυπικό προσόν τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) οι οποίοι χορηγήθηκαν από ιδρύματα του εξωτερικού, αυτοί πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ
 3. Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη Βεβαιώσεις εργοδοτών, αντίγραφα των συμβάσεων ή αποφάσεων απασχόλησής τους, έγγραφα που αποδεικνύουν την απαιτούμενη εμπειρία κλπ .
 4. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται ο υποψήφιος που έχει συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια στην εμπειρία .
 5. Σε περίπτωση που ο επιλεγείς υποψήφιος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασής του η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί σε αντικατάστασή του με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία και να αξιώσει τη λύση της σύμβασης αζημίως
 6. Εφόσον κατά τη διάρκεια της Πράξης προκύψει ανάγκη αντικατάστασης προσώπων που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί από τον αμέσως επόμενο σε σειρά καταταγέντα από τον συντεταγμένο πίνακα κατάταξης.
 7. Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται να ματαιωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, χωρίς κανένας υποψήφιος να διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
 8. Η συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 9. Η παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ www.tkm.tee.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 10. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΤΕΕ/ΤΚΜ ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο παραλαβής και την κατάσταση του φακέλου

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

«Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους επιστήμονες πολυτεχνικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση του brain drain στις περιοχές παρέμβασης των στρατηγικών Βιώσιμης αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητ. Εν. Θεσσαλονίκης»
Υποέργο 4 «Διοίκηση, Διαχείριση και Δημοσιότητα της Πράξης»

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  
ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ  
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ)  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ)  
E-MAIL  

 

Παρακαλώ να θεωρήσετε την παρούσα αίτηση ως επίσημη υποψηφιότητά μου για τη συμμετοχή μου στη θέση……………………………………. στην πράξη  «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους επιστήμονες πολυτεχνικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση του brain drain στις περιοχές παρέμβασης των στρατηγικών Βιώσιμης αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητ. Εν. Θεσσαλονίκης» σύμφωνα με την προκήρυξη του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με Αρ. Πρωτ.4478/24-12-2018

Με την παρούσα δηλώνω ότι αποδέχομαι τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

Με ατομική μου ευθύνη, γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 6 του Ν. 1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Όλα τα έγγραφα που καταθέτω με την αίτησή μου  αποτελούν φωτοτυπημένα αντίγραφα των πρωτοτύπων ή των επίσημων αντιγράφων τους, τα οποία διατηρώ στο αρχείο μου και μπορώ να τα επιδείξω άμεσα εάν μου ζητηθεί.

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου, όπως αυτά αναφέρονται στη παρούσα αίτηση και στα συνυποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά αποκλειστικά για τους σκοπούς της  υλοποίησης της αριθμ…………….. πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συνημμένα δικαιολογητικά

 1. ……………………
 2. ……………………..
 3. ………………………
 4. ……………………..
 5. …………………….
 6. …………………….
 7. …………………….
 8. …………………….

 

Ο/Η αιτ….