Search
Close this search box.

Επιστολή διαμαρτυρίας για αναδρομικές αλλαγές στα κριτήρια ένταξης σε δράση του ΕΣΠΑ 

Πηγή φωτογραφίας: www.jisc.ac.uk
Πηγή φωτογραφίας: www.jisc.ac.uk

Για αλλαγές και περιορισμούς με αναδρομικό χαρακτήρα, οι οποίες εξαιρούν “εκ των υστέρων” ομάδες αρχικώς προ-επιλέξιμων δικαιούχων για  τη δράση του ΕΣΠΑ 2014-2020 σε σχέση με τους πτυχιούχους, κάνει λόγο ο ειδικός σύμβουλος ανάπτυξης ΜμΕ, Βασίλης Μπέλλος, με αφορμή τροποποιητική απόφαση του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 

Το επίμαχο σημείο της απόφασης είναι αυτό που αναφέρει ότι οι υποψήφιοι δεν πρέπει να συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής κατά το χρόνο προδημοσίευσης της πρόσκλησης, ήτοι στις 12/10/2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.

‘Όπως επισημαίνει ο συνάδελφος σε επιστολή του προς τον αρμόδιο υφυπουργό, οι αλλαγές αυτές μεταξύ άλλων “θίγουν την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης που οφείλει να διέπει τη δημόσια διοίκηση”, ενώ πλήττουν τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας, ανοίγοντας τον δρόμο για διακριτική μεταχείριση.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής ακολουθεί:

«Κατά τη χθεσινή δημοσίευση της εν λόγω απόφασής σας (τροποποίηση), για παράταση του χρόνου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων (Προτάσεων) και για επιμέρους διευκρινίσεις/προσθήκες επί της αρχικής Πρόσκλησης με Α.Π.: 668/148/Α2, στις 11-02-2016, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την με Α.Π. 1170/290/Α2/08.03.2016 όμοια απόφαση, με λύπη μου διαπίστωσα την προσθήκη περιορισμών στην Αναλυτική Πρόσκληση ως  προς  τις  δραστηριότητες του δικαιούχου, οι οποίες έχουν αναδρομικό χαρακτήρα και στρεβλώνουν τις συναλλαγές μας (μεταξύ Συμβούλων & Επενδυτών) στην πραγματική Οικονομία με την ανάλογη Οικονομική Ζημία.
Συγκεκριμένα, προστίθεται η παρακάτω παράγραφος στο Κεφάλαιο Ι.1.4 “ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ”, που αφορά και στις δύο Κατηγορίες Δικαιούχων (Άνεργοι & Αυτοαπασχολούμενοι):
“Να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής κατά το χρόνο προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι στις 12/10/2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου”.
Η παραπάνω παράγραφος συνοδεύεται από την αντίστοιχη προσθήκη δικαιολογητικών στο Παράρτημα IV “Απαιτούμενα δικαιολογητικά Ένταξης” σε συνέχεια των λοιπών τροποποιήσεων στο κείμενο της Αναλυτικής Πρόσκλησης, εκ των οποίων ένα αφορά σε Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86:
–  περί  μη  συμμετοχής  με  την  ιδιότητα του  εταίρου/μετόχου  σε άλλες  επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής κατά το χρόνο προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι στις 12/10/2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Είναι ευνόητο ότι η παραπάνω διευκρίνιση-προσθήκη στο σώμα της Πρόσκλησης δεν διαφοροποιεί απλώς τα κριτήρια συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων αλλά ουσιαστικά αλλοιώνει *εκ των υστέρων* τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση ενώ μάλιστα κάποιοι δυνητικά δικαιούχοι ήδη είχαν υποβάλλει τις
Αιτήσεις-Προτάσεις τους στο ΠΣΚΕ αφού ήταν δυνητικά επιλέξιμοι προς υποβολή αίτησης-πρότασης με σαφή πλήρωση των αρχικών υποκριτηρίων επιλεξιμότητας (ON -OFF).
Η Απόφασή σας επί της ουσίας εξαιρεί ‘εκ των υστέρων” ομάδες αρχικώς προ-επιλέξιμων δικαιούχων, των οποίων τα επιχειρηματικά σχέδια (Έργα) είναι είτε έτοιμα προς υποβολή, είτε σε αναμονή λόγω της καθυστερημένης έναρξης υποβολής φορολογικών δηλώσεων για το 2015 είτε υπό διαμόρφωση και εν εξελίξει. Επίσης, για την ανάπτυξη και διαμόρφωση των παραπάνω Έργων καταναλώθηκαν πόροι (ανθρώπινοι & οικονομικοί) των οποίων η αποζημίωση πλέον τίθεται εν αμφιβάλω.
Συνεπώς για τα ιδιωτικά συμφωνητικά σε ισχύ, τις καταβληθείσες προκαταβολές χρηματικών ποσών, την πραγματική εργασία των Συμβούλων & των δυνητικών δικαιούχων αλλά και για το πλήθος άλλων αναρίθμητων συναλλαγών, εγείρεται το εύλογο ερώτημα της ανάληψης της ευθύνης διεκπεραίωσης και αποζημίωσης, αφού με την εν λόγω πράξη σας διαφαίνεται ότι προκαλείτε ζημία στην πραγματική Οικονομία και φυσικά στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πρόσωπό σας.
Επιπροσθέτως, η αξιολόγηση των υποψηφίων με κριτήρια διάφορα εκείνων που θέτει η αρχική προκήρυξη, θίγει την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης που οφείλει να διέπει τη δημόσια διοίκηση. Με άλλα λόγια, είχε δημιουργηθεί η δικαιολογημένη πεποίθηση στους συμμετέχοντες ότι η διοίκηση (μέσω της αξιολογικής διαδικασίας) θα προβεί στην επιλογή των τελικών δικαιούχων με βάση τα κριτήρια που έθετε σαφώς το σώμα της προκήρυξης, που αποτελεί τη νόμιμη αιτία της επιλογής υποψηφίων. Εφόσον δεν ακολούθησε νέα προκήρυξη, με νέο περιεχόμενο ως προς τις προϋποθέσεις αξιολόγησης των υποψηφίων, εσφαλμένα με τη νέα Απόφαση ερμηνεύθηκαν διαφορετικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής.
Επιπλέον, η διαφοροποίηση αυτή πλήττει και τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας, καθώς εισάγει, χωρίς αποχρώντες λόγους, διακριτική μεταχείριση όσων είναι μέλη εταιρείας με όσους δεν είναι, χωρίς μία τέτοια διαφοροποίηση να δικαιολογείται από τις σκοπούμενες με την επιδότηση επιδιώξεις. Επιπλέον, εσφαλμένα ορίζεται ως κρίσιμος χρόνος για την ύπαρξη της ιδιότητας του μέλους εταιρίας ο χρόνος προδημοσίευσης της Πρόσκλησης κι όχι ο χρόνος ένταξης στη  Δράση, χρόνος που θα έπρεπε ορθά να λαμβάνεται υπόψιν για την συνδρομή των προϋποθέσεων ένταξης στο καθεστώς της επιδότησης.
Ως ενεργός Πολίτης λοιπόν, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και με σεβασμό προς το πρόσωπό σας, παρακαλώ όπως ανακαλέσετε-διορθώσετε άμεσα το επίμαχο σημείο της Απόφασης προς αποκατάσταση της ισορροπίας στην Οικονομία και της εμπιστοσύνης προς την Πολιτεία, την οποία έχετε το θεσμικό ρόλο να εκπροσωπείτε.
Τα αναφερθέντα στις τελευταίες παραγράφους αποτελούν λόγους ακύρωσης της Προκήρυξης (Πρόσκλησης) που ελέγχονται και δικαστικά, αν ήθελε ένας δυνητικός δικαιούχος να προσβάλει την μη έγκρισή του στη Δράση».