Search
Close this search box.

Οι 3 άξονες δράσης της διαρκούς ομάδας για τη δημόσια διοίκηση έως το 2019

Σε τρεις βασικούς άξονες θα εστιάσει τη δράση της για τη θητεία 2017-2019 η Διαρκής Ομάδα Εργασίας Δημόσιας Διοίκησης-Δημόσιου Τομέα του ΤΕΕ/ΤΚΜ , όπως προκύπτει από τον προγραμματισμό της, που εγκρίθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη συνεδρίαση της 10ης Οκτωβρίου. Ο πρώτος άξονας αφορά την τυποποίηση αιτήσεων τεχνικού ενδιαφέροντος προς υπηρεσίες, αφού πολύ συχνά οι μηχανικοί γίνονται μάρτυρες ή θύματα ταλαιπωρίας μεταξύ διαφόρων απαιτήσεων για την πληρότητα μιας διαδικασίας και την ολοκλήρωση μιας διοικητικής ενέργειας.

Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με τα ζητήματα νομοθεσίας και συγκεκριμένα την πολυνομία, τις συνεχείς αλλαγές, την ανάγκη απλοποίησης και επικαιροποίησης. Όπως επισημαίνεται, το τελευταίο διάστημα η εφαρμογή των διοικητικών διαδικασιών και η ερμηνεία των νόμων, αντί να αποσαφηνιστούν και να απλοποιηθούν, έγιναν συνθετότεροι και πιο περίπλοκοι.

Ο τρίτος άξονας, τέλος, αφορά την ενίσχυση της εφαρμογής ανοιχτών δεδομένων και της ψηφιοποίησης. Στο πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων της διαρκούς ομάδας εργασίας Δημόσιας Διοίκησης-Δημόσιου Τομέα, όπως αυτοί εκφράζονται από τους τρεις άξονες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα δράσης, όλοι οι συνάδελφοι καλούνται να συνεισφέρουν είτε επισημαίνοντας σχετικά πεδία δυσλειτουργίας στη Δημόσια Διοίκηση-Δημόσιο Τομέα είτε προτείνοντας λύσεις, αποστέλλοντας μήνυμα ΕΔΩ

Διαβάστε ακολούθως τον πλήρη προγραμματισμό της Διαρκούς Ομάδας Εργασίας.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017-2019 ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤEE/TKM

  

Η διαρκής Ομάδα Εργασίας ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (στο εξής Δ.Ο.Ε.) που συστήθηκε από το ΤEE/TKM με την από 14-07-2017 απόφασή του ολοκλήρωσε ήδη τις δύο πρώτες συνεδριάσεις της, τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο, και κατέληξε στο πρόγραμμα δράσης για το διάστημα 2017-2019.

Στο παρόν κείμενο καταγράφονται οι στόχοι της Δ.Ο.Ε. και περιγράφονται οι βασικοί άξονες στους οποίους δόθηκε προτεραιότητα ανάμεσα σε ένα ευρύτερο πεδίο δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον δημόσιο τομέα.

Στη συνέχεια, περιγράφεται ο τρόπος εργασίας καθώς και ενέργειες διοχέτευσης της πληροφορίας και αλληλεπίδρασης με όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό αποδεκτών με στόχο την αποτελεσματικότερη και πληρέστερη δράση της Ο.Ε.

 

Άξονες & πλαίσιο δράσης Ο.Ε. Δημόσιας Διοίκησης – Δημόσιου Τομέα

Η πρόταση για σύσταση μόνιμης επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης κατατέθηκε από την ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ, δηλαδή το φορέα που εκπροσωπεί τους μηχανικούς που υπηρετούν στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα της Κεντρικής Μακεδονίας και εγκρίθηκε άμεσα υπό μορφή ΔΟΕ Δημόσιας Διοίκησης-Δημόσιου Τομέα από το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Με την ΔΟΕ θα γίνει μια προσπάθεια σύμπραξης όλων των μηχανικών καθώς τα οφέλη είναι κοινά για όλους.

Όλο αυτό το ενδιαφέρον προέκυψε στο σημερινό περιβάλλον όπου οι απαιτήσεις έχουν γίνει πολύπλοκες σε σημαντικό βαθμό λόγω της έλλειψης οργάνωσης, της πολυνομίας, των πολλαπλών ελεγκτικών μηχανισμών και των συχνών δικαστικών εμπλοκών με δυσμενείς συνέπειες στην κοινωνία και στους συναδέλφους μηχανικούς.

Είναι γεγονός ότι η αποτελεσματική λειτουργία του δημόσιου τομέα μπορεί να έχει ευνοϊκά αποτελέσματα τόσο στη λειτουργία του ιδιωτικού τομέα όσο και στην καθημερινότητα των πολιτών.

Κεντρικός στόχος της Δ.Ο.Ε. είναι η διερεύνηση δυσλειτουργιών που εμφανίζονται στις τεχνικές και πολεοδομικές υπηρεσίες καθώς και σε όσες υπηρεσίες εμπλέκονται μηχανικοί είτε ως εργαζόμενοι είτε ως συναλλασσόμενοι οι οποίες δυσκολεύον το έργο τόσο των δημοσίων υπαλλήλων όσο και των ελεύθερων επαγγελματιών αλλά και των πολιτών και η διατύπωση και προώθηση προτάσεων για την αντιμετώπισή τους.

Παράλληλη επιδίωξη είναι να φέρουμε θετικές αλλαγές στους χώρους εργασίας μας ώστε να καλλιεργηθεί η κουλτούρα ότι με θετικό και συμμετοχικό πνεύμα μπορούμε να πετύχουμε βελτίωση του συνθηκών.

Επειδή χαρακτηριστικό των ενεργειών της ΔΟΕ αποτελεί η καθαρή ματιά προς την αποτελεσματικότητα βασικό κριτήριο των επιλογών μας θα είναι η δημιουργία απλών αλλά ταυτόχρονα αποτελεσματικών δράσεων και ενεργειών. Κάθε δράση που ολοκληρώνεται θα αποτελεί ένα βήμα προς την ανάπτυξη κουλτούρας αλλαγής και συμμετοχής.

 

Άξονες Δράσης

 Τα πεδία που η Δ.Ο.Ε. δύναται να εμπλακεί εκτείνονται σε ένα πολύ ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με αντικείμενο εργασίας πρακτικά απεριόριστο. Μέσα από τις δύο πρώτες συναντήσεις εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν πολλοί άξονες γύρω από τους οποίους υπάρχει χώρος δράσης για την Δ.Ο.Ε. Ενδεικτικά αναφέρουμε την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας της νομοθεσίας, την οργανωτική αναβάθμιση των υπηρεσιών, την τυποποίηση διαδικασιών, την ψηφιοποίηση αρχείων υπηρεσιών, την ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και εργαλείων, τον εξορθολογισμό της ποινικοποίησης του επαγγέλματος του μηχανικού, την εκπαίδευση και κατάρτιση, την αξιολόγηση δομών και προσώπων κ.α. Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που ρεαλιστικά διαθέτουμε τόσο όσο προς την παρέμβαση που μπορούμε να έχουμε όσο και ως προς τα μέσα και τους πόρους, την αμεσότητα του κάθε προβλήματος προς αντιμετώπιση και την επίδραση που κάθε δράση μας θα έχει στους αποδέκτες επιλέχτηκαν αρχικά τρεις βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα εστιάσουμε.

 

Πρώτος Άξονας: Τυποποίηση αιτήσεων τεχνικού ενδιαφέροντος προς Υπηρεσίες

Έχει διαπιστωθεί ότι συχνά γινόμαστε όλοι μάρτυρες ή θύματα ταλαιπωρίας μεταξύ διαφόρων απαιτήσεων για την πληρότητα μιας διαδικασίας και την ολοκλήρωση μιας διοικητικής ενέργειας. Πολίτες και συνάδελφοι μηχανικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με διαφορετικές απαιτήσεις ανά Υπηρεσία ή χωρίς σαφή εξ’ αρχής καθορισμό των απαιτήσεων ενώ τα στελέχη των ελεγκτικών μηχανισμών επιβαρύνονται με την αντιμετώπιση ποικίλων αιτημάτων.

Προσπάθεια της Ο.Ε. είναι πρώτα να εντοπιστούν οι κρίσιμες διαδικασίες που συχνά δημιουργούν ταλαιπωρία και καθυστερήσεις, μετά να συλλεχθούν και διαμορφωθούν πρότυπες αιτήσεις προς τους φορείς που θα καθοδηγούν με σαφήνεια όλους τους εμπλεκόμενους και τέλος αυτή η πληροφόρηση να πάρει το δρόμο της καθολικής εφαρμογής στις Υπηρεσίες.

 

Δεύτερος Άξονας: Ζητήματα νομοθεσίας: πολυνομία, συνεχείς αλλαγές, απλοποίηση, επικαιροποίηση

Σε διάφορους τομείς απασχόλησης των μηχανικών βρισκόμαστε αντιμέτωποι με διατάξεις οι οποίες συχνά εισάγουν γραφειοκρατικά βάρη χωρίς να προσφέρουν αντίστοιχα οφέλη. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις οι εξελίξεις, τεχνολογικές και άλλες, καθιστούν σκόπιμη την απόσυρση ή την τροποποίηση κάποιων διατάξεων.

Τέλος, ένα ακόμη πρόβλημα που αντιμετωπίζει η δημόσια διοίκηση και προφανώς μεταφέρεται σε όλους τους τομείς δραστηριότητας είναι η συχνή νομοθέτηση και κυρίως η τροποποίηση νόμων και διατάξεων μέσω τροπολογιών, η οποία δημιουργεί χαοτική κατάσταση σε όλους τους εμπλεκόμενους. Το τελευταίο διάστημα μάλιστα η εφαρμογή των διοικητικών διαδικασιών και η ερμηνεία των νόμων, αντί να αποσαφηνιστούν και να απλοποιηθούν, έγιναν συνθετότεροι και πιο περίπλοκοι. Δεδομένου ότι, οι υπηρεσίες δεν διαθέτουν τμήματα για την παρακολούθηση της κείμενης νομοθεσίας, τροποποιήσεων διατάξεων νόμου κλπ, καθίσταται αδύνατη η έγκυρη ενημέρωση όλων των μηχανικών, με αποτέλεσμα να δημιουργείται τέλμα και αδιέξοδο στις σχέσεις Δημοσίου και Ιδιωτών.

 

Τρίτος Άξονας: Ενίσχυση εφαρμογής ανοιχτών δεδομένων και ψηφιοποίησης

Έχουν αναληφθεί κάποιες πρωτοβουλίες για το άνοιγμα της πληροφορίας που έχει συγκεντρώσει η Δημόσια Διοίκηση προς τους ενδιαφερόμενους αλλά η υλοποίηση υστερεί.

Στόχος είναι να εντοπιστούν οι λόγοι της καθυστέρησης του ανοίγματος της πληροφορίας και να ενισχυθούν οι διαδικασίες αυτές ώστε η κοινωνία να είναι μέτοχος αυτού του σημαντικού εφοδίου για την ανάπτυξη και την υγιή δραστηριοποίηση των επαγγελματιών και των πολιτών.

Η δημιουργία και προώθηση των ανοικτών Δεδομένων και εν γένει των ανοικτών διαδικασιών θα βοηθήσει:

·         Στην καλύτερη αξιοποίηση του Εργατικού Δυναμικού και στο

·         Μειωμένο κόστος, κατά το στάδιο της εφαρμογής τους.

Όλα τα παραπάνω, θα παρέχουν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη μορφή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ που οι ΠΟΛΙΤΕΣ και οι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ αναζητούν μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

 

Μέθοδοι Εργασίας

 Η Δ.Ο.Ε. θα επιχειρήσει να λειτουργήσει με υποομάδες ώστε να μπορεί να πραγματεύεται ταυτόχρονα πολλαπλά θέματα με στόχο αφενός να μειωθεί ο χρόνος παραγωγής έργου και αφετέρου να αξιοποιηθούν όλα τα μέλη της Δ.Ο.Ε.

Επικουρικά, επιδίωξη είναι να κινητοποιηθούν και άλλοι συνάδελφοι, περιφερειακά της Δ.Ο.Ε., οι οποίοι θα συνδράμουν στο έργο της συνεισφέροντας σε συγκεκριμένες δράσεις.

Χρήσιμο εργαλείο που βρίσκεται στη διάθεση της Δ.Ο.Ε. είναι τα εργαστήρια καινοτομίας του ΕΚΔΔΑ η τεχνογνωσία των οποίων μπορεί να βοηθήσει ως ένα βήμα διαλόγου και ουσιαστικής διαβούλευσης και ανταλλαγής ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ, ΓΝΩΣΕΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  με στόχο την ανάδειξη συγκεκριμένων λύσεων πάνω σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην Δ.Ο.Ε.

Τέλος, η δημοσιότητα και η επικοινωνία με τους συναδέλφους είναι ωφέλιμη και αποτελεί πηγή δυναμικού και ως τέτοια αντιμετωπίζεται. Η προβολή του έργου και η προσέλκυση της συμμετοχής συναδέλφων θα επιδιωχθεί μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΕ/ΤΚΜ και του αντίστοιχου newsletter, της ιστοσελίδας της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ, της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, κοινωνικών μέσων δικτύωσης και την παρουσία μας σε κατάλληλους χώρους και εκθέσεις.

 

Επικοινωνία του μηνύματος  –  Συμμετοχικότητα – Διαδραστικότητα

Βασικό κριτήριο της επιτυχίας της Δ.Ο.Ε. κρίνουμε ότι θα είναι η ενεργοποίηση συναδέλφων ή μηχανισμών που διαρκώς θα ελέγχουν, βελτιώνουν, παρεμβαίνουν στο τεχνικό περιβάλλον της χώρας με ότι αυτό περιλαμβάνει. Συνεπώς, κομβικό σημείο είναι το να φτάσει η πληροφορία σε όλους τους συναδέλφους και μάλιστα στα αρχικά στάδια  κάθε δράσης ώστε να υπάρχει συνεισφορά τους σε όλες τις φάσεις των ενεργειών μας. Έτσι, όλοι γίνονται συμμέτοχοι της προσπάθειας με αποτέλεσμα αφενός οι δυνατότητες της Δ.Ο.Ε. να αυξάνονται και αφετέρου ο καθένας να αναπτύσσεται και να συμμετέχει.

Η επικοινωνία θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΕ/ΤΚΜ και του newsletter που αποστέλλεται σε τακτά διαστήματα στα μέλη. Η προσπάθεια θα είναι να απευθυνόμαστε προς όλους τους συναδέλφους από τα πρώτα στάδια μιας δράσης ώστε να υπάρχει ανατροφοδότηση από τους ίδιους (feedback). Θα ζητήσουμε δυνατότητα απόκρισης των μελών.

Προσδοκούμε στην συμμετοχή συναδέλφων και φορέων στην συνδιοργάνωση ”Καινοτόμου Εργαστηρίου” με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΑΑ)

Επίσης, ευελπιστούμε στη διοργάνωση μιας διημερίδας, στα πρότυπα της επιτυχημένης διημερίδας που έκανε το κεντρικό ΤΕΕ σε συνεργασία με την ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ, όπου θα παρουσιαστεί το έργο της Δ.Ο.Ε.

Οι εν λόγω δράσεις θα επικαιροποιούνται και θα εμπλουτίζονται συνεχώς με βάση την τρέχουσα επικαιρότητα, την εμπειρία και τις διαφαινόμενες δυνατότητες της Ο.Ε.