Search
Close this search box.

Δύο δωρεάν μεταπτυχιακά από το Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων ΑΠΘ. Αιτήσεις μέχρι 22/7

License:CC0 Public Domain, Free for commercial use / No attribution required
License:CC0 Public Domain, Free for commercial use / No attribution required


Στην προκήρυξη δύο δωρεάν μεταπτυχιακών προγραμμάτων, με αντικείμενο τη Γεωπληροφορική και τις τεχνικές και μεθόδους στην ανάλυση, σχεδιασμό και διαχείριση του χώρου, προχώρησε το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τα δύο προγράμματα, στα οποία προβλέπεται να εισαχθούν συνολικά 42 φοιτητές, εκπνέει στις 22 Ιουλίου.

Αναλυτικότερα, στο πρόγραμμα για τη Γεωπληροφορική, όπου αναμένεται να εισαχθούν 24 μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι κατευθύνσεις είναι οι εξής: τοπογραφικές εφαρμογές υψηλής ακρίβειας, σύγχρονες γεωδαιτικές εφαρμογές, διαχείριση φωτογραμμετρικής παραγωγής και τηλεπισκόπησης σε περιβάλλον ΣΓΠ και υδατικοί πόροι.

Στο δεύτερο πρόγραμμα, όπου ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε 18, οι θεματικές αφορούν το κτηματολόγιο και τη διαχείριση χωρικών δεδομένων, τη χαρτογραφική παραγωγή και γεωγραφική ανάλυση και την οργάνωση και διαχείριση πόρων και έργων ανάπτυξης.

Στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης μπορούν να γίνουν δεκτοί διπλωματούχοι μηχανικοί από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή από ομοταγή αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής. Eπίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγή αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Για τους αποφοίτους άλλων τμημάτων (εκτός ΤΑΤΜ) της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, η απόκτηση του MΔE δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος του αγρονόμου και τοπογράφου μηχανικού.

Δικαιολογητικά

Κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει στη Γραμματεία του TATM αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση σε έντυπο που χορηγείται από τη Γραμματεία του TATM.

β) Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή επίσημη βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών από το οικείο Τμήμα ή Σχολή σε δύο αντίτυπα.

γ)Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε δύο αντίτυπα, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά των αναφερομένων σ’ αυτό προσόντων και από οτιδήποτε πρόσθετο τεκμηριωμένο στοιχείο επιστημονικού, ερευνητικού ή επαγγελματικού χαρακτήρα κρίνεται ικανό να ενισχύσει την υποψηφιότητα, σε δύο αντίτυπα επίσης.

δ) Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, σε δύο αντίτυπα.

ε) Δύο συστατικές επιστολές από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει εκπονήσει διπλωματική/πτυχιακή εργασία, η μία συστατική επιστολή θα πρέπει να προέρχεται από τον κύριο επιβλέποντα της εργασίας ή άλλα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής/εξεταστικής επιτροπής.

ζ) Πιστοποιητικό που να αποδεικνύει τη γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω, σε δύο αντίτυπα.

Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφέρομενος/η θέλει να υποβάλλει υποψηφιότητα σε διαφορετικές κατευθύνσεις των ΠΜΣ, τότε θα πρέπει να προσκομίσει ξεχωριστό φάκελο δικαιολογητικών, με τα απαραίτητα αντίτυπα, για κάθε υποψηφιότητα.

 

Η διαδικασία

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από τριμελείς επιτροπές οριζόμενες από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος για κάθε μία από τις κατευθύνσεις και βασίζεται στην αξιολογική τους κατάταξη με βάση τα παρακάτω κριτήρια και την αντίστοιχη μοριοδότησή τους.

(α) Προφορική συνέντευξη (έως 30 μόρια).

(β) Μέσος όρος βαθμολογίας δέκα προπτυχιακών μαθημάτων συγγενών για κάθε κατεύθυνση των ΠΜΣ (έως 20 μόρια).

(γ) Βαθμολογία διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (έως 15 μόρια).

(δ) Γενικός βαθμός διπλώματος ή πτυχίου (έως 15 μόρια).

(ε) Ανακοινώσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, όπως βεβαιώνεται από κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. πρόγραμμα συνεδρίου, αντίγραφο δημοσίευσης, κ.λπ.) (έως 10 μόρια).

(στ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (έως 10 μόρια).

Ως καταρχήν εισακτέοι θεωρούνται όσοι συγκεντρώσουν τουλάχιστον 70 μόρια.

Απαραίτητη προϋπόθεση επιλογής των υποψηφίων στα ΠΜΣ είναι η γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας, η οποία διαπιστώνεται με γραπτές εξετάσεις που διεξάγονται από το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών (ΚΔΞΓ) του ΑΠΘ.

Η επιλογή των υποψηφίων θα διενεργηθεί από την 1 Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, αρμόδια κ. Π. Γιουβανούλη, τηλ. 2310995823 και 2310995991.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα δύο προγράμματα (πχ, ποια θεωρούνται ώς συγγενή μαθήματα) ΕΔΩ