Search
Close this search box.

Υποτροφίες ύψους 14 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ και για επιστήμες μηχανικού. Αιτήσεις έως 13/2

Πηγή φωτογραφίας: http://www.imagens.usp.br/?p=22170

Υποτροφίες ύψους 14 εκατ. ευρώ για  ερευνητές (φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις διδακτορικές τους σπουδές), προκήρυξε το ΕΣΠΑ, με ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων την 13η Φεβρουαρίου. Πρόκειται για τη δράση «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση.

Τα επιστημονικά πεδία είναι:

 • Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
 • Μαθηματικά & Φυσικές Επιστήμες
 • Γεωργικές Επιστήμες
 • Ιατρικές Επιστήμες
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Κοινωνικές Επιστήμες, και
 • Οικονομικές & νομικές επιστήμες.

Αντικείμενο της δράσης είναι η δυνατότητα υλοποίησης μικρών προτάσεων σε επτά επιστημονικά πεδία, οι οποίες κατατίθενται από ομάδες νέων ερευνητών.
Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελουμένων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαΐκής ή ερευνητικής καριέρας τους.

Προϋποθέσεις: 
Κάθε ερευνητική ομάδα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τρία άτομα συμπεριλαμβανομένου του Ακαδημαϊκού Συμβούλου. Με τον όρο Ακαδημάϊκός Σύμβουλος νοείται το μέλος ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ο Ερευνητής των Ερευνητικών Φορέων, που αναλαμβάνει τη σύνδεση της Ερευνητικής Ομάδας με τον Φορέα Υποδοχής. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος λογίζεται ως μέλος της Ερευνητικής Ομάδας και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Πράξης ή του Επστημονικού Υπευθύνου.
Ο Φορέας Υποδοχής είναι το Ιδρυμα ή ο Φορέας στον οποίο θα υλοποιηθεί η έρευνα.
Πέραν του Ακαδημαϊκού Συμβούλου στην ερευνητική ομάδα δεν δύναται να συμμεττάσχει άλλο μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής των Ερευνητικών Φορέων.
Τουλάχιστον το 50% της ερευνητικής ομάδας αποτελείται από Νέους Ερευνητές.
Εάν ο αριθμός των μελών της ερευνητικής ομάδας είναι μονός, τότε ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα πάνω.
Στην ερευνητική ομάδα μπορούν να συμμετάσχουν με δικαίωμα υποτροφίας και κάτοχοι διδακτορικού για τους οποίους έχουν παρέλθει 60 μήνες από τη λήψη του διδακτορικού τους υπό τις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου.
Κάθε μέλος της ερευνητικής ομάδας -με εξαίρεση τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο- έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε μία μόνο Ερευνητική Ομάδα.
Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος μπορεί να λάβει μέρος σε δύο Ερευνητικές Ομάδες.
Σε περίπτωση παραβίασης της ρήτρας των παραπάνω δύο παραγράφων αποκλείονται από την αξιολόγηση όλες οι ομάδες στις οποίες συμμετέχει το πρόσωπο που την/τις παραβιάζει.
Δεν θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται ήδη ή έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν από άλλα εθνικά ή ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ή άλλη δημόσια πηγή εθνική ή ευρωπαϊκή.
Κάθε πρόταση μπορεί να κατατεθεί: σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο και από έναν μόνο Φορέα Υποδοχής.
Η διάρκεια κάθε πρότασης είναι 15 μήνες.
Οι ερευνητικές ομάδες θα πρέπει να παρουσιάσουν ένα κοινό άρθρο σε τουλάχιστον ένα διεθνές συνέδριο με διαδικασία επιλογής από οργανωτή ή επιτροπή και τουλάχιστον μία κοινή δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό.
Οδηγίες σχετικά με τη σύσταση της ερευνητικής ομάδας, τα στοιχεία της ερευνητικής πρότασης, τις επιλέξιμες δαπάνες, τα παραδοτέα και τις διαδικασίες αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34).
Η υποβολή του συνόλου των παραπάνω θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 13/02/2016, ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσει η υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης και του Τεχνικού Δελτίου Πράξης προς τηγ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ από τα στελέχη του Ε.Λ.Κ.Ε.

 

Παροχές 
Η αμοιβή των μελών της ερευνητικής ομάδας, με εξαίρεση τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο, έχει τη μορφή υποτροφίας.
Ειδικότερα, το ύψος της υποτροφίας ορίζεται.
• Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε 15.750 ευρώ ανά άτομο.
• Για τους υποψήφιους διδάκτορες σε 11250 ευρώ ανά άτομο.?
• Ολα τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας συμμετέχουν στο σύνολο της διάρκειας του έργου.
• Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος αμείβεται με κατ’ αποκοπή ποσό 2.000 ευρώ ανά Ερευνητική Ομάδα στην οποία συμμετέχει.
• Το συνολικό ύψος των αμοιβών προσωπικού (τροφεία και αμοιβή Ακαδημαϊκού Συμβούλου) κάθε Ερευνητικής Ομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 52.000 ευρώ.
• Πλέον της δαπάνης τροφείων, είναι επιλέξιμες δαπάνες που απαιτούνται για την υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης.
Για τον υπολογισμό των λοιπών επιλέξιμων δαπανών, που απαιτούνται για την υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης, εφαρμόζεται η επιλογή απλοποιημένου κόστους το οποίο υπολογίζεται με την εφαρμογή ενός σταθερού ποσοστού ύψους 40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού (τροφεία και αμοιβή Ακαδημαϊκού Συμβούλου). Το ποσό αυτό καλύπτει τόσο τις άμεσες δαπάνες (9% επί των άμεσων δαπανών προσωπικού) όσο τις λοιπές άμεσες δαπάνες της πράξης.

 

Δικαιολογητικά 
Οι ενδιαφερόμενοι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι/Επιστημονικά Υπεύθυνοι θα πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης – Παρακολούθησης Έργων του Ε.Λ.Κ.E. (Γραφείο Ε 108. 1ος όροφος) τα εξής:

 • Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης
 • Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής / Τμήματος από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία λήψης του διδακτορικού για τους Διδάκτορες – Μέλη της Ερευνητές Ομάδας. Ως ημερομηνία λήψης λογίζεται εκείνη κατά την οποία υποστηρίχθηκε επιτυχώς η διδακτορική διατριβή (σύμφωνα με την Πρόσκληση)
 • Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής / Τμήματος από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης του διδακτορικού για τους Υποψήφιους Διδάκτορες – Μέλη της Ερευνητικής Ομάδας (σύμφωνα με την Πρόσκληση)
 • Το συνημμένο πρότυπο του Τεχνικού Δελτίου Πράξης με συμπληρωμένα τα στοιχεία που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης (επισυνάπτεται – συμπληρώνονται τα πεδία με κίτρινο χρώμα)
 • Το έντυπο ΔΟ Συνοδευτικό Πρότασης, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο/Επιστημονικά Υπεύθυνο

 

Πληροφορίες: Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης – Παρακολούθησης Έργων του Ε.Λ.Κ.E. (Γραφείο Ε 108, 1ος όροφος)