Search
Close this search box.

Επαγγελματικά

Το τμήμα Επαγγελματικών θεμάτων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Υποβολή εισηγήσεων και ην υλοποίηση των αποφάσεων της ΔΕ που αφορούν επαγγελματικά θέματα.
 • Παρακολούθηση της  Μόνιμης επιτροπής Επαγγελματικών Θεμάτων και των συναφών Ομάδων Εργασίας,
 • Παρακολούθηση της Διαρκούς Ομάδας εργασίας με αντικείμενο την αντιμετώπιση από τις φυσικές, τεχνολογικές και άλλες καταστροφές στο φυσικό και αστικό περιβάλλον ,
 • Εξυπηρέτηση των μηχανικών αναφορικά με ζητήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική δραστηριότητα τους,
 • Λειτουργία του Γραφείου ΝΟΚ,
 • Λειτουργία του Μητρώου Μελών, τη διαδικασία διενέργειας πραγματογνωμοσυνών και εξετάσεων για άδεια άσκησης επαγγέλματος και την γραμματειακή υποστήριξη των λειτουργιών του πειθαρχικού συμβουλίου.
 • Διαδικασίες εξετάσεων για την εγγραφή και έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος των νέων μελών.
 • Υποστήριξη των μελών του μέσω προγραμμάτων για συναφείς δραστηριότητες με το επάγγελμα του μηχανικού, καθώς και σκοπούς επιμόρφωσης.

Ειδικότερα, η δραστηριότητα του Τμήματος, περιλαμβάνει:

• Θεσμικό πλαίσιο άσκησης του Επαγγέλματος – Επαγγελματικά δικαιώματα
• Θέματα Νέων Μηχανικών – Ενημέρωση – ένταξη στο Επάγγελμα
• Αδειοδοτήσεις κτιρίων/επιχειρήσεων προσώπων
• Περιβαλλοντική αδειοδότηση – Πυροπροστασία
• Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτιρίων – e-adeies – Αυθαίρετη Δόμηση – Ελεγκτές Δόμησης
• Υγιεινή και Ασφάλεια – Τεχνικός ασφαλείας
• ΚΕΝΑΚ – Ενεργειακοί επιθεωρητές
• Αδειοδότηση ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
• Μητρώα Μελετητών/Κατασκευαστών Ιδιωτικών και Δημοσίων έργων
• Κοινωνική Ασφάλιση
• Φορολογια μηχανικών
• Πολεοδομικές Υπηρεσίες
• Θέματα Ιδιωτικών/Δημοσίων Υπαλλήλων
• Θέματα Ελεύθερων Επαγγελματιών
• Πειθαρχικός έλεγχος των μηχανικών – Κανονισμός Δεοντολογίας
• Υλοποίηση/ διαχείριση συνχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας με αντικείμενο την επαγγελματική ανάπτυξη των μελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Δημόσιες συμβάσεις (Μελέτη/Κατασκευήή Τεχνικών έργων)

• Καθημερινή εξυπηρέτηση μηχανικών για επαγγελματικά θέματα (θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος, εργασιακά, φορολογικά, ασφαλιστικά θέματα μηχανικών, ελευθέρων επαγγελματιών και υπαλλήλων) καθώς και εξυπηρέτηση πολιτών για τεχνικά θέματα. Οι πληροφορίες παρέχονται προφορικά, τηλεφωνικά ή μετά από γραπτή αίτηση. Καθημερινά εξυπηρετούνται 15 – 20 άτομα.
• Παροχή πληροφοριακού υλικού εγγράφως ή σε ηλεκτρονική μορφή.
• Ενημέρωση της ιστοσελίδας και δημοσιεύσεις στο newsletter του ΤΕΕ/ΤΚΜ για θέματα της επικαιρότητας σχετικά με το επάγγελμα του μηχανικού.
• Ανά 15μερο παροχή συμβουλών σε φορολογικά θέματα από ειδικό φοροτεχνικό συνεργάτη του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
• Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων – ενημερωτικών εκδηλώσεων

H διαδικασία εξετάσεων χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος διενεργείται τρεις φορές ανά έτος μετά από σχετική απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ ( Ν.1486/84, Ν.1225/81 και σχετικές Υπουργικές αποφάσεις) και προκήρυξη η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

Βασικό αντικείμενο του γραφείου ΓΟΚ είναι η ενημέρωση των νέων αλλά και παλαιοτέρων μηχανικών και κοινού σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας.

Το ΤΕΘ έχει την ευθύνη της γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης των λειτουργιών του Πειθαρχικού Συμβουλίου καθώς και της διεκπεραίωσης της διαδικασίας παραλαβής αιτήσεων και έκδοσης βεβαιώσεων μη πειθαρχικού παραπτώματος.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ μπορεί να διενεργεί πραγματογνωμοσύνες επί τεχνικών θεμάτων κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου στην περιοχή ευθύνης του, έναντι αμοιβής. Για τη διεξαγωγή της ορίζεται εκ των μελών του πραγματογνώμονας μηχανικός που ερευνά το θέμα και συντάσσει σχετική έκθεση. Η επιλογή πραγματογνώμονα, ο προσδιορισμός της αμοιβής γίνονται από τον Πρόεδρο και τα εξουσιοδοτημένα μέλη της ΔΕ. Το ΤΕΘ έχει την ευθύνη για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, την τήρηση αρχείων και τη γραμματειακή εξυπηρέτηση της διαδικασίας.

Το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ τηρείται ηλεκτρονικά σε ενιαία βάση δεδομένων τόσο για το κεντρικό ΤΕΕ στην Αθήνα όσο και για τα περιφερειακά Τμήματα. Οι ενημερώσεις του Μητρώου μελών γίνεται από κάθε περιφερειακό Τμήμα. Εγγραφή στο Μητρώο μελών γίνεται μετά την λήψη της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος και είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την σχετική Νομοθεσία. Το Τμήμα Μητρώου μελών εκδίδει σειρά Βεβαιώσεων κατόπιν σχετικής (κατά περίπτωση) αίτησης των ενδιαφερομένων.

Σε περιπτώσεις που μηχανικός ασκεί Μελέτη ή Επιβλεψη σε ακίνητα ιδιοκτησίας του ή έχει έμμισθη σχέση με τον εντολέα του προβλέπεται η απαλλαγή από την υποχρέωση προκατάθεσης αμοιβής. Ανάλογα με την περίπτωση οι αιτήσεις κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

 1. Μηχανικός Μελετητής και Επιβλέπων εργασιών επί ιδιόκτητου ακινήτου.
 2. Μηχανικός Μελετητής και Επιβλέπων εργασιών επί ακινήτου ιδιοκτησίας της ή του συζύγου ή συγγενικών προσώπων του.
 3. Μελετητής και Επιβλέπων που θα ανεγείρει την οικοδομή ως κατασκευαστής μόνος προς πώληση. (ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ)
 4. Μηχανικός Μελετητής και Επιβλέπων την οικοδομή που θα ανεγείρει προς πώληση από την εταιρική ή Κοινοπρακτική Επιχ., στην οποία συμμετέχει ως μέλος Ο.Ε. – Ε.Ε. – Ε.Π.Ε. – Κοινοπραξίας η ως μέτοχος Α.Ε.
 5. Μηχανικός Μελετητής ή Επιβλέπων εργασιών οικοδομής που είναι μισθωτός (ιδ. υπάλληλος) της επιχείρησης (ατομικής ή εταιρικής) που αναλαμβάνει την μελέτη ή επίβλεψη της οικοδομής.
 6. Μηχανικός Μελετητής η Επιβλέπων εργασιών που είναι Υπάλληλος του Δημοσίου Τομέα (οπως αυτός προσδιορίζεται από τον νόμο) των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.

Η απαλλαγή χορηγείται κατά τη διάταξη του άρθρον 3 παρ.3 εδαφ. 2 του Β.Δ. της 30/31-05-1956.