Search
Close this search box.

Η πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Η συζήτηση για την ανάγκη αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ κρατάει χρόνια. Η σπουδαιότητα μιας τέτοιας αναθεώρησης υπογραμμίστηκε από διαδοχικές διοικήσεις και από τους εκπροσώπους όλων των παρατάξεων κατά καιρούς, αλλά παρόλα αυτά έμεινε επί δεκαετίες στα χαρτιά. Φαίνεται όμως πως παραμονές του 2018, οι συνθήκες έχουν πλέον ωριμάσει για την τροποποίησή του. Η ευνοϊκή αυτή συγκυρία για μια ουσιαστική αναθεώρηση δεν πρέπει να χαθεί. Χρειάζεται να ληφθούν οι αποφάσεις εκείνες, που θα μετουσιώσουν σε πράξη τον πραγματικό -και όχι προσχηματικό- εκσυγχρονισμό του.
Η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ επικαιροποίησε τις προτάσεις του Τμήματος, μετά από συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλους τους Συνδυασμούς της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ και τις απέστειλε στην πρόεδρο της Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, ενόψει και της έκτακτης συνεδρίασής της για το θέμα στις 2 και 3 Δεκεμβρίου.

 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ (18η συνεδρίαση 28.11.2017)

 

Άρθρο 1 : Σύσταση (Ίδρυση) Τ.Ε.Ε.

Ως προς τη νομική μορφή, το ΤΕΕ πρέπει να παραμείνει ΝΠΔΔ.
Το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να επιτρέπει στο ΤΕΕ, με τις αποφάσεις των οργάνων του, να δημιουργεί εργαλεία και υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των μηχανικών, τη λειτουργία του ως τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας και για να εξυπηρετεί το διεθνή του ρόλο.
Για το λόγο αυτό προτείνεται το ΤΕΕ να δύναται να συστήνει εταιρείες και θυγατρικούς φορείς με αυξημένη πλειοψηφία της “Α”. Οι φορείς αυτοί δεν επιτρέπεται να έχουν κερδοσκοπικά χαρακτηριστικά καθώς και δραστηριότητα ανταγωνιστική με τα μέλη του ΤΕΕ. Ο έλεγχος των φορέων αυτών γίνεται από την “Α”.

 

Άρθρο 2: Μέλη του Τ.Ε.Ε. – Ειδικότητες

Στις συνεδριάσεις της ΟΕ έγινε μεγάλη συζήτηση για την ανάγκη το ΤΕΕ να περιλαμβάνει όλο τον τεχνικό κόσμο που ασκεί τεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα.

Στην παρούσα φάση προτείνεται το ΤΕΕ να έχει μέλη τους διπλωματούχους μηχανικούς 5ετούς και πλέον φοίτησης που αποκτούν δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα. Οι ξένοι υπήκοοι μπορούν να γίνουν μέλη του ΤΕΕ μέσω της διαδικασίας εξέτασης για την άδεια επαγγέλματος.

Εξειδίκευση όρων και προϋποθέσεων ένταξης αποφοίτων ΑΤΕΙ στο ΤΕΕ.

 

Άρθρο 4 : Σκοπός του Τ.Ε.Ε.

Το ΤΕΕ θεσμοθετείται ως Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και καθορίζονται από το θεσμικό του πλαίσιο πεδία υποχρεωτικής γνωμοδότησής του (πχ. αδειοδότηση τεχνικών επαγγελμάτων, εκπαίδευση και σχολές τεχνικών κάθε βαθμίδας, τεχνική πυραμίδα – αρμοδιότητες και δικαιώματα – , κλπ.)

Προτείνεται το ΤΕΕ να γνωμοδοτεί υποχρεωτικά για νέα τμήματα και νέες ειδικότητες αποφοίτων – διπλωματούχων μηχανικών στην Ελλάδα. Επίσης να γνωμοδοτεί υποχρεωτικά για το σύνολο της μετα-δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης.

Προτείνεται το ΤΕΕ να αναλάβει τη διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων για όλες τις τεχνικές ειδικότητες (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ, ΙΕΚ, εργοδηγοί, τεχνίτες, κλπ.).

Προτείνεται επίσης κατά τη νομοτεχνική επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου να προστεθούν στους σκοπούς του ΤΕΕ όλες εκείνες οι δράσεις που το ΤΕΕ και τα ΠΤ αναπτύσσουν αλλά δεν προβλέπονται ρητά στο υφιστάμενο πλαίσιο, ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα στο δημοσιονομικό έλεγχο έγκρισης δαπανών.

 

Άρθρο 5 : Περιφερειακή διάρθρωση του Τ.Ε.Ε.

Περιφερειακά τμήματα ΤΕΕ λειτουργούν στις διοικητικές περιφέρειες της χώρας, όπως αυτές διαμορφώνονται ή τροποποιούνται.

Προβλέπεται να επιλύονται ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών (κατ’ εξαίρεση νομαρχιακή διάρθρωση). Εισάγεται υποχρεωτικά πρόβλεψη για τηλεδιάσκεψη.

 

Άρθρο 6 : Όργανα του Τ.Ε.Ε.

Παραμένουν τα προβλεπόμενα όργανα από το υφιστάμενο πλαίσιο.

 

Άρθρο 7 : Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε.

Τα μέλη της Αντιπροσωπείας εκλέγονται από τα ΠΤ (και τα εκλογικά τμήματα Αττικής) αναλογικά με τους ψηφίσαντες σε αυτά (ομοίως και στις Α των ΠΤ).
Πρόεδρος “Α” ΤΕΕ 2 θητείες.
Καθορίζονται σε 140 τα μέλη της Α.
Τα μέλη του προεδρείου της “Α” εκλέγονται σε ταυτόχρονη – παράλληλη ψηφοφορία με ξεχωριστά ψηφοδέλτια για κάθε θέση (ομοίως και τα προεδρεία των Α των ΠΤ).
Επισήμανση : Δεν προτείνεται ενιαίο ψηφοδέλτιο (πρόταση «πακέτο») για όλες τις θέσεις του προεδρείου.

 

Άρθρο 8 και 9 : Διοικούσα Επιτροπή T.E.E. – Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε.

Άμεση εκλογή Προέδρου Δ.Ε. ΤΕΕ

Τα μέλη των ΔΕ εκλέγονται από την Α με βάση τα ψηφοδέλτια που συμμετείχαν στις εκλογές. Δεν επιτρέπεται η σύμπραξη ή/και η διάσπαση παρατάξεων και ψηφοδελτίων. (Επιτυγχάνεται η εφαρμογή της απλής αναλογικής και στην εκλογή μελών της ΔΕ).

Τίθεται ανώτατο όριο θητειών μελών Δ.Ε. 3 συνολικά.

Τα μέλη του προεδρείου της ΔΕ και των ΔΕ των ΠΤ εκλέγονται με ταυτόχρονη – παράλληλη ψηφοφορία με ξεχωριστά ψηφοδέλτια για κάθε θέση.

Επισήμανση : Δεν προτείνεται ενιαίο ψηφοδέλτιο (πρόταση «πακέτο») για όλες τις θέσεις του προεδρείου.

Τίθεται περιορισμός θητειών προέδρου σε 2 θητείες.

Τίθεται ασυμβίβαστο θέσης προέδρου ΔΕ (πανελλαδικά και στα ΠΤ) και θέσης προέδρου ή Δ/νοντα Συμβούλου σε φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

 

Άρθρο 10 : Επιστημονικές επιτροπές

Η εκλογή των ΕΕ γίνεται απευθείας από τους μηχανικούς στις εκλογές του ΤΕΕ .

Προτείνεται η συμμετοχή των ΕΕ στην Α για να εκφράζεται η διακλαδικότητα του ΤΕΕ, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Προτείνεται η ύπαρξη ενιαίου ψηφοδελτίου των ΕΕ ανά ειδικότητα χωρίς παρατάξεις και με περιορισμένη σταυροδότηση (ένας σταυρός).

 

Άρθρο 12: Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος

Μείωση 30% των μελών

Το πλήθος των μελών των Αντιπροσωπειών των ΠΤ καθορίζεται με βάση τους ψηφίσαντες των ΠΤ. Σε περίπτωση που η περιφερειακή διάρθρωση του ΤΕΕ δεν αντιστοιχίζεται πλήρως με την διοικητική διάρθρωση της χώρας και ενδεχομένως υπάρχουν Περιφερειακά Τμήματα π.χ. νομαρχιακού επιπέδου, τότε η ελάχιστη σύνθεση των αντίστοιχων «Α» θα είναι τουλάχιστον 15.

Κάθε νομός εκλέγει αναλογικά αντιπροσώπους στην Α ΠΤ με βάση τους εγγεγραμμένους. Η ελάχιστη εκπροσώπηση νομού σε Α ΠΤ είναι 2 μέλη.
Καθορίζονται θεσμικά οι αρμοδιότητες του προεδρείου της Α των ΠΤ (πρωτόκολλο κλπ.)

 

Άρθρο 13 : Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος

Αποτελείται από 7 έως 11 μέλη της ΔΕ των ΠΤ
Κατά τα λοιπά για την εκλογή προέδρου και ΔΕ στα ΠΤ όπως για την κεντρική ΔΕ.

 

Άρθρο 14 : Νομαρχιακές Επιτροπές Τ.Ε.Ε.

Τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ απασχόλησε σε μεγάλο βαθμό η αντιπροσωπευτικότητα στη συγκρότηση και εκλογή των ΝΕ και η δυνατότητα καλύτερου συντονισμού των οργάνων (των ΝΕ σε σχέση με την “Α” που είναι το ανώτερο όργανο στο ΠΤ).

Προτείνεται οι ΝΕ να εκλέγονται απευθείας από τους μηχανικούς του κάθε νομού παράλληλα με την εκλογή των μελών της Α των ΠΤ και με ίδιους υποψήφιους. Δεν αποκλείεται η δημιουργία νομαρχιακών σχημάτων και η κάθοδος μεμονωμένων υποψηφίων.

Οι Νομαρχιακές Επιτροπές είναι πενταμελείς. Στην εκλογή των μελών των ΝΕ θα ισχύει η απλή αναλογική με βάση τις παρατάξεις και τους σταυρούς των υποψηφίων στις κάλπες του Νομού. Η συγκρότηση των ΝΕ και η εκλογή προεδρείου γίνεται με ψηφοφορία μεταξύ των μελών στην πρώτη συνεδρίαση μετά τις εκλογές.

Με τη μη μεταφορά σταυροδότησης από άλλους νομούς ή την έδρα του ΠΤ (όπως προτείνεται στη συνέχεια) εξασφαλίζεται ότι τα μέλη της Α των ΠΤ από κάθε νομό θα είναι και μέλη των ΝΕ του νομού στη μεγάλη τους πλειοψηφία.

 

Άρθρο 16 : Εκλογές Τ.Ε.Ε.

Προτείνεται η διεξαγωγή των εκλογών με ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Ύπαρξη Δικαστικού αντιπροσώπου

Εκλογές κάθε 4 χρόνια, μήνα Νοέμβριο
Ανακήρυξη αποτελεσμάτων εφορευτικής εντός 5 ημερών
Συγκρότηση εντός Δεκεμβρίου
Τα νέα όργανα αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους την 1η Ιανουαρίου, του νέου έτους.
Μέχρι αυτή την ημερομηνία πρέπει να έχουν εκλεγεί όλα τα όργανα, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
Προτείνεται η εφαρμογή του τετραγωνικού πίνακα για την εκλογή των αντιπροσώπων από τους νομούς στα Περιφερειακά τμήματα, κατ’ αναλογία της εφαρμογής του για την εκλογή αντιπροσώπων από τα ΠΤ στην κεντρική Αντιπροσωπεία.
Κατανομή των μελών της “Α” ΤΕΕ και Περιφερειακών βάσει του καταλόγου ψηφισάντων
Δεν επιτρέπεται η ψήφιση υποψηφίων από άλλα ΠΤ για την Πανελλαδική Α και αντίστοιχα άλλων Νομών για τις Α των ΠΤ (μεταφορά σταυροδοσίας).

 

Άρθρο 18 : Αποζημίωση Μελών Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.

Να προβλέπεται αποζημίωση μετακίνησης για τα μέλη των οργάνων (πχ. μέλη ΔΕ από νομούς, μέλη Αντιπροσωπειών ΠΤ)

 

Άρθρο 29 : Σύνθεση Πειθαρχικών Συμβουλίων

Ενιαίο ψηφοδέλτιο με περιορισμένη σταυροδοσία (μόνο δύο σταυροί).

 

Άρθρο 30 : Πειθαρχικά παραπτώματα (συν 1. απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ)
Αναμόρφωση κώδικα δεοντολογίας και καθορισμός ποινών. Αναπροσαρμογή των χρηματικών ποινών.

 

Άρθρο 31 : Πειθαρχική διαδικασία (συν 2. απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ)

Στη συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ διατυπώθηκε προβληματισμός για τις προτάσεις :
• υποχρεωτικής συμμετοχής υποψηφίων μιας παράταξης σε ένα ελάχιστο αριθμό ΠΤ, ώστε να συμμετέχει αυτή στις εκλογές για την κεντρική Α, και
• εισαγωγής ελάχιστου εκλογικού ποσοστού (πλαφόν) για την εκλογή αντιπροσώπων μιας παράταξης στην κεντρική Α.

Οι προβληματισμοί που κατατέθηκαν αφορούσαν στα προβλήματα αναλογικότητας στην εκπροσώπηση των μηχανικών, ίσων ευκαιριών και αποτελεσματικότητας των δημοκρατικών διαδικασιών που δημιουργούν αυτές οι ρυθμίσεις και στην ανάγκη αλλά και στη μέθοδο υπέρβασης προβλημάτων που παρατηρούνται κύρια στη συγκρότηση και στη λειτουργία των κεντρικών οργάνων του ΤΕΕ.